English
Meny

Sofia Zwedberg

Jag är mycket intresserad av patientmötet och vad som händer mellan den som söker vård och vårdpersonalen, en ganska ojämlik situation. Med detta som fokus tillsammans med mitt stora intresse för amning och relationen mellan mamma och barn gjorde jag mitt avhandlingsarbete. Jag ville bättre förstå vad kvinnorna önskar av oss som vårdpersonal för att lyckas med sin amning. Relationen, delaktigheten och en god kommunikation är viktigt. Frågor som jag fortsatt forska om.
Tillsammans med sakkunniga inom amning har jag skrivit riktlinjer om behandling runt amning och boken Amning idag. Vi har också planerat och öppnat en amningsmottagning.

Samtidigt som jag började undervisa på barnmorskeprogrammet började jag intressera mig för handledning av barnmorskestudenter på förlossningsavdelningarna. Där är det är trångt och svårt med kliniska utbildningsplatser. Hur studenter och handledare upplever situationen vet vi inte. Därför har vi startat ett projekt för att förstå hur lärandet kan vara studentcentrerat och interprofessionellt, samtidigt som vi värnar den födande kvinnan.

Pågående projekt

Bihandledare till Susanne Åhlund i projektet MIMA – midwives’ managemant during the second stage of labour. Disputerade i december 2019.

Interprofessionellt lärande på förlossningen – hur ser handledningen ut idag och kan den förbättras? Projekt mellan barnmorskestudenter och läkarstudenter är inledda på Karolinska, Solna samt Pedagogiska ALF medel för utvärdering och vidare kartläggning.

Bihandledare till Siri Lilliesköld i ett doktorandprojekt om det mycket för tidigt födda barnet och vikten av hud mot hud-kontakt. (Forskarskolan KI)

Bihandledare till Beata Molin i ett doktorandprojekt om långvarig smärta relaterat till graviditet och förlossning.

Sofia Zwedberg

Titel
Anknuten forskare, Docent, Leg. barnmorska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 24 36

Mobilnummer
070–0028710

E-post
sof.zwedberg@shh.se

ORCID
0000-0003-3638-3827

Disputationsår
2010

Avhandlingens titel
Ville Amma! En hermeneutisk studie av mödrar med amningsbesvär; deras upplevelser, problemhantering samt amningskonsultativa möten.

Kortfakta

Avhandlingsarbete i form av monografi på pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 2010.

Författare till tio vetenskapliga artiklar publicerade i internationella refereegranskade tidskrifter, framförallt med fokus på kvalitativa studier.

Författare till många populärvetenskapliga artiklar.

Författare till boken Amning idag (2014) samt kapitel i läroboken Reproduktiv hälsa.

Ingår i AMSAK, amningssakkunniga i Stockholms läns landsting med uppdrag att sprida och implementera amningsfrågor, samt internationella amningskommitteen.

Representerar barnmorskeprogrammet i Utbildningsnämnden Sophiahemmets högskola

Utvalda publikationer

Intensive care nurses’ experiences of infant and partners’ presence on the postoperative ward after an emergency caesarean section – an interview study. (2017)

A qualitative study showing women’s participation and empowerment in instrumental vaginal births (2017)