English
Meny

Samtal inför livets slut med patienter i hemodialysbehandling

Titel

Utveckling och utvärdering av en intervention för att initiera samtal inför livets slut med patienter i hemodialysbehandling

Bakgrund

Dialysbehandling är livsförlängande, men inte botande och kan lindra men också ge symtom och dödligheten är ca. 20 % per år. Generella behandlingsrekommendationer fokuserar på medicinska utfall och förlängd överlevnad och dessa patienter erbjuds sällan ett palliativt förhållningssätt med fokus på balans mellan överlevnad och livskvalitet utifrån personliga preferenser när livet närmar sig slutet. Orsaker är bland annat att personal känner osäkerhet kring när patienten närmar sig livets slutskede och när samtal om en förändring av vårdens inriktning och innehåll mot ett mer palliativt förhållningssätt bör inledas, samt om hur dessa samtal ska genomföras.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en intervention för att initiera samtal om vårdens inriktning och innehåll inför livets slut med patienter i hemodialys och deras närstående.

Metod

Inledningsvis kommer en modell som kan stödja personalens bedömning av när patienten är i livets slutskede att utvärderas. Modellen kommer att baseras på den sk. ”Surprise question” (SQ), där patientansvarig personal vid ett tillfälle får svara på om de skulle bli förvånade om respektive patient skulle avlida inom 6 eller 12 månader, samt medicinska parametrar och patientrapporterade utfallsmått för patienter i hemodialys. Uppföljning görs efter 6, 12 och 18 månader. I statistiska modeller beräknas vilka av dessa parametrar som tillsammans kan ge en indikation på att en enskild patient närmar sig livets slut. Utöver det kommer intervjuer att genomföras med syftet att beskriva sjuksköterskor och läkares erfarenheter av samtal om vårdens inriktning och innehåll vid svår sjukdom. Ovanstående modell kommer att implementeras vid ordinarie månadsronder. Nästa steg är att utvärdera om instrumentet med ett tillägg av en utbildningsintervention kring samtal om vårdens inriktning och innehåll inför livets slutskede kan genomföras för att öka läkare och sjuksköterskors säkerhet kring och kompetens för att föra dessa samtal.

Betydelse

Socialstyrelsen har betonat att palliativ vård behöver integreras i vården av personer med kroniska sjukdomar, samt att det ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos och vårdform och att det finns stora skillnader i kvalitet. Om förväntade resultat uppnås i denna studie ges ökade förutsättningar för att uppfylla Socialstyrelsens riktlinjer för en god och jämlik palliativ vård oavsett sjukdom och vårdplats.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet högskola

Finansiär

Sophiahemmet stiftelser, Alwallsstiftelsen.

Kontakt

Agneta Wennman-Larsen, Med Dr, Docent. Projektledare
Lena Axelsson, Med Dr, Sophiahemmet Högskola
Stefan Jacobson, Professor. Karolinska Institutet
Carina Persson, Med Dr, Sophiahemmet Högskola
Jenny Lindberg, Med Dr, Lunds Universitet
Jeanette Wallin, doktorand, Sophiahemmet Högskola