English
Meny

Lena Axelsson

Målet med min forskning är att bidra till att kunna utveckla, anpassa och säkerställa en god palliativ vård för personer med livsbegränsande sjukdom i olika skeden och sammanhang.

Forskningsområdet omfattar palliativ vård utifrån tre olika perspektiv – den sjuke personens, de närståendes och vårdpersonalens. Forskningen rör palliativa vårdbehov hos personer med livsbegränsande och progressiv sjukdom som vi möter i olika vårdformer. Ett viktigt delområde är palliativ vård för patienter med kronisk njursjukdom som behandlas med hemodialys.

I dag studerar jag hur vi identifierar och möter palliativa vårdbehov hos personer med olika diagnoser i olika skeden. För att utveckla palliativ vård ingår även ett kunskapsområde om de närståendes behov av stöd. Mitt avhandlingsarbete tydliggjorde att även personalens perspektiv är väsentligt avseende hur palliativa vårdbehov möts, innefattande hinder och möjligheter.

Pågående projekt

”Livskvalitetsmått för personer i behov av palliativ vård och deras närstående” syftar till att validera instrumenten MQOL-E och QOLLTI-F.

”En webbenkätstudie om palliativ vård för patienter i hemodialysbehandling” studerar personalens erfarenheter av och uppfattningar om hur palliativa vårdbehov möts hos patienter i dialysbehandling.

Arbete i tre doktorandprojekt
1) Studier om hur män med avancerad prostatacancer som får livsförlängande behandling upplever delaktighet i sin vård.
2) Studier som syftar till att utveckla en intervention för att stödja initiering av samtal om vårdens inriktning och innehåll inför livets slut i dialysvård.
3) Studier om en intervention (CSNAT-I), inom specialiserad hemsjukvård.