English
Meny

Är delaktighet möjligt för kritiskt sjuka patient och deras närstående?

Titel

Är delaktighet möjligt för kritiskt sjuka patient och deras närstående?

Bakgrund

Patientdelaktighet är studerat i olika vårdkontexter där utgångspunkten är en aktiv patient. Dock kan delaktigheten begränsas hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning för livshotande skador eller sjukdomar, men även av den högteknologiska miljön. Generellt är patientdelaktighet associerat med högre tillfredställelse med vård och behandling och innebär större följsamhet till vård och behandling. Forskning visar även att patienter som är delaktiga i sin vård har även mindre risk att drabbas av vårdskador. Idag saknas kunskap om vad patientdelaktighet innebär för kritiskt sjuka patienter och deras närstående och hur det påverkar vårdkvalitén. Dock har studier från närliggande områden som akutsjukvård har visat att patienterna vill vara delaktiga vilket skapar trygghet och gör vården mer effektiv och patientsäker. Detta vill vi undersöka i ett akutvårdsperspektiv.

Syfte

Att undersöka betydelse av och förutsättningar för delaktighet i vård och behandling inom intensivvård för patienter, närstående och personal

Metod

För att besvara frågorna består av forskningen av tre kvalitativa delstudier som genomförs med hjälp av intervjuer med patienter, närstående och legitimerade sjuksköterskor inom Intensivvården.

Betydelse

Studierna förväntas belysa delaktighet vid kritisk sjukdom för patienter och närstående och dess betydelse för kvalitet i vården i enlighet med personcentrerad vård.

Forskningshuvudman

Karolinska Universitetssjukhuset

Finansiär

‘Svensk sjuksköterskeförening, Capio forskningsstiftelse

Kontakt

Ann-Charlotte Falk, Docent Sophiahemmet högskola
Catarina Frank, Docent Linne Universitet
Anna Slettmyr, Leg. Sjuksköterska, Adjunkt, Karolinska Institutet