English
Meny

Utredningen av specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola klar och avrapporterad

”Omorganisationen av högskolan var högst nödvändig”

I maj 2017 initierade rektor vid Sophiahemmet Högskola en extern oberoende utredning i syfte att genomlysa hur utbildningen vid specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård planerats, genomförts och administrerats under senare år samt om tidigare påtalade brister från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) blivit åtgärdade. Nu är utredningen klar och avrapporterad. Den externa utredaren Bengt Norrving konstaterar att den omorganisation som startade i början av året var högst nödvändig för att fortsätta bedriva en akademisk högkvalitativ utbildning. Däremot konstateras att högskolans riskanalys av konsekvenserna för studenterna inom programmet inte varit tillräcklig. Som följd av anmälan till UKÄ har högskolans ledning tagit fram en åtgärdsplan och den innehåller bland annat ett arbete med att utveckla högskolans kommunikation med sina studenter, framför allt med dem som studerar på distans.

– Min primära slutsats, av den utredning jag avrapporterat under början av höstterminen, är att den omorganisation som startade i början av året var helt nödvändig för att skapa långsiktigt hållbara strukturer och tydlig intern ansvarsfördelning. Helt i linje med ett välfungerande akademiskt lärosäte. Däremot så underskattades konsekvenserna av omorganisationen för ambulansprogrammet. Det är enligt utredningens mening klart att studenterna blev lidande av den konflikt som uppstod i och med organisationsförändringen avseende såväl hur undervisningen genomfördes som att relevant information saknades. Jag upplever att ledningen tagit dessa slutsatser på allvar och både snabbt och handlingskraftigt vidtagit åtgärder, men det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen med ökad delaktighet bland medarbetarna och lyhördhet för studenternas behov, säger utredaren Bengt Norrving.

Utredaren Bengt Norrving har arbetat med utredningen från maj månad fram till nu. Han har funnit många goda exempel på att den organisation som nu är implementerad gör att högskolan står bättre rustad för framtiden. Vidare konstaterar utredaren att de tidigare påtalade bristerna från UKÄ år 2015 eliminerats genom en numera transparent och ändamålsenlig akademisk organisation.

– Jag är tacksam för det arbete Bengt Norrving genomfört som gett mig, och ledningen för Sophiahemmet Högskola, värdefulla insikter genom en saklig genomlysning och analys. Jag är uppriktigt ledsen att studenterna blev lidande under en period i våras men lika uppriktigt trygg i att den omorganisation vi startade i januari var absolut nödvändig för att fortsätta utveckla undervisning och examinationer av hög akademisk kvalitet. Nu återstår ett grundligt arbete i att fortsätta vår kvalitetssäkring och utveckla bättre kommunikationsvägar med våra studenter, säger Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola.

Utredningen i sin helhet går att rekvirera från rektorssekreterare Catarina Blomgren, e-post: catarina.blomgren@shh.se

För mer information, vänligen kontakta: Pia Hellsing, kommunikationsansvarig Sophiahemmet
telefon 070-830 43 08, e-post: pia.hellsing@sophiahemmet.se