English
Meny

Bjöörn Fossum

Min forskning handlar om det viktigaste inom vården, nämligen om kommunikation och bemötande. Vi vet från undersökningar att patienter och närstående tycker att det är viktigt hur de blir bemötta. Att patienter och anhöriga är nöjda med vården har stor betydelse och vetenskapliga studier har visat att nöjdhet har inverkan om hur råd och ordinationer följs.

Jag började som sjuksköterska inom barnsjukvård i mitten av 1970-talet och tidigt väcktes mitt intresse för hur vi förstår varandra inom hälso-och sjukvården. Sedan dess har många omvälvningar skett, inte minst vad gäller korta vårdtider och nya vårdorganisationer. Min forskning är inriktad på kliniska problem, till exempel hur trycksår tidigt upptäcks, hur effekten av antibiotika ska bibehållas även i framtiden och hur patienter kan uppleva att ta mediciner som ger biverkningar och kräver livsstilsförändringar.

Pågående projekt

Ett högaktuellt ämne är hur ofrivilligt barnlösa kommunicerar och skriver i bloggar. I detta projekt analyserar forskargruppen de texter som skrivs.

Ett annat projekt handlar om pedagogik inom högskolan där individuell handledning studeras och jämförs med grupphandledning av sjuksköterskestudenternas kandidatuppsatser.

Ett tredje projekt berör personer med demens som har ett icke accepterat beteende, till exempel olika aggressiva uttryck.

Ett samverkansprojekt med flera lärosäten handlar om personer som snarkar och har andningsuppehåll. För att förbättra sömnen sover de med en apparat och min roll är att ta reda på varför patienterna inte vill eller avstår från att sova med denna apparat.

Bjöörn Fossum

Titel
Professor emeritus, Leg. barnsjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

E-post
bjoorn.fossum@shh.se

ORCID
0000-0003-3204-6583

Disputationsår
2003

Avhandlingens titel
Communication in the Health Service: Two Examples

Kortfakta

Ledamot i Forskningsnämnden.

Författare till 50 vetenskapliga artiklar och ett par ”letter” (insändare till vetenskapliga tidskrifter).

Redaktör för läroboken Kommunikation, samtal och bemötande i vården (Studentlitteratur, 2007, tredje upplaga kommer 2018).

Medförfattare till cirka 40 rapporter, varav ett tiotal är vetenskapligt granskade.
Några av dessa: