English
Meny

European Nursing Module – ENM

Ansökan till utbyte ska göras senast 1 oktober inför utbyte på vårtermin, och senast 1 mars inför utbyte på hösttermin.

European Nursing Module, ENM, är ett europeiskt samarbete med studentutbyte mellan sjuksköterskeutbildningar i Europa. Nätverket ENM utvecklas hela tiden och varje år kommer ansökningar från nya länder som vill bli medlemmar.

Sophiahemmet Högskola skickar ut fyra studenter i två omgångar (mars och oktober) och tar emot fyra inresande ENM – studenter per termin. Utbyte inom ENM sker under sjuksköterskeprogrammets termin 4, under valbar kurs, 7,5 hp. Detta innebär en vecka förberedelse, 2 veckors observationsstudier i värdlandet och en vecka uppföljning (totalt 4 veckor = 6 hp). En skriftlig uppgift om global hälsa (1,5 hp) tillkommer. Observationsstudierna innebär att du som student enbart får observera och iaktta sjukvårdsarbetet men inte aktivt delta i vårdandet. Värdlandet förmedlar boende och i vissa länder anordnas sociala aktiviteter kvällstid.

Tänk på att enbart söka till de lärosäten som tar emot studenter under den studieperiod du kan åka ut. På ENM:s hemsida finns en förteckning över deltagande lärosäten. I förteckningen finns också information om vilka perioder som de deltagande lärosätena tar emot studenter.

Information om nätverk och utbyten

Programkoordinator