English
Meny

Vi kräver jämlik ersättning för våra utbildningar!

Trots strålande resultat är anslagen till Sophiahemmet Högskola betydligt lägre än till liknande statliga utbildningar. För att vi ska kunna fortsätta att bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg bör vi behandlas likvärdigt. Det understryker vi i vårt Budgetunderlag som nu lämnas in till utbildningsdepartementet.

Sophiahemmet är en ledande förebild där integrerad utbildning, forskning och hälso- och sjukvård möter samhällets behov. Årsredovisningen till regeringen för 2023 visar på högskolans bidrag till framtidens hälsa, vård och omsorg och vår fantastiska utveckling över tid. Över 60 procent av den undervisande personalen har en doktorsexamen, 17 är professorer och 21 doktorander genomför forskarutbildning i vårdvetenskap. Detta bidrar i allra högsta grad till högskolans kvalitet som avspeglar sig i det höga söktrycket till våra utbildningar och förmågan att attrahera kvalificerade medarbetare. Vi kan också konstatera att prestationsgraden – andelen studenter som slutför sin utbildning – är på rekordnivån 100 procent!

Forskning är en grundpelare för den framtida hälso- och sjukvården. I regeringens proposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige 2020/21:60 framgår att forskningsanslagen är nödvändiga för utbildning med hög kvalitet. De är även en av förutsättningarna för forskningsanknytning i utbildningarna och ett krav i högskolelagen. Trots detta har inte Sophiahemmet Högskola lika ersättning i jämförelse med statliga utbildningar till legitimationsyrken och skyddad yrkestitel. Det är djupt oroväckande!

I högskolans regeringsunderlag till Forsknings- och innovationspropositionen 2024 och i Budgetunderlaget 2025–2027 gör vi tydligt att behovet av ett likvärdigt anslag som statliga lärosäten är helt nödvändigt för att fortsätta bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg. Det är i sig avgörande för att bidra till regeringens fokus på excellens, internationalisering och innovation!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.