English
Meny

Skärpta riktlinjer och det personliga ansvaret

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta lokala allmänna råd under perioden 29:e oktober till den 19:e november. Dessa kompletterar de föreskrifter och allmänna råd som redan gäller nationellt och riktar sig bland annat till alla invånare i Stockholms län. Bakgrunden är att antalet personer som konstaterats smittade av covid-19 ökar snabbt och hälso- och sjukvården behöver därmed ha beredskap för en ökad belastning. Detta beslut är ett exempel på hur man nu använder sig av riktade lokala insatser istället för nationella för att minska smittspridningen och anpassa dem till hur de bedöms få bäst effekt. Det är sedan allas vårt ansvar precis som hittills att implementera råden på ett ändamålsenligt sätt och anpassa vårt beteende – som medarbetare, som student och som privatperson.

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor kunde gå tillbaka till campusutbildning under förutsättning att verksamheten anpassas till det rådande pandemiläget. Det beslutet är inte ändrat. Sophiahemmet Högskola följer självklart Folkhälsomyndighetens riktlinjer och fortsätter bedriva undervisning på distans när det går och på plats när det behövs och anpassar våra undervisningsformer och examinationsformer på ett smittsäkert sätt. Vi följer också riktlinjerna för studerande inom verksamhetsförlagd utbildning som Region Stockholm ansvarar för och som uppdateras löpande.

Som högskola i Stockholms län innebär de skärpta riktlinjerna att vi som tidigare måste fortsatt väga för- och nackdelar utifrån vårt ansvar att bedriva en kvalitetssäkrad utbildning. En utbildning som är oerhört angelägen i sitt syfte att examinera studenter till en samhällsviktig funktion, det vill säga hälso- och sjukvården. Studenter på Sophiahemmet Högskola som utbildar sig till dessa samhällsviktiga yrken behöver prioritera att ta sig till olika moment i utbildningen för att inte riskera att kvaliteten på studierna blir lidande och såldes kunna uppnå examensmålen. Om man måste åka med kollektivtrafik så uppmanar myndigheterna och Stockholms Lokaltrafik alla att ta ett personligt ansvar för att färdmedlen ska kunna ge plats åt de prioriterade personer som till exempel arbetar eller studerar inom vården och behöver ta sig till sin verksamhet. Sjuksköterska och barnmorska är sådana yrken!

Min reflektion i dagsläget är att vi skaffat oss många viktiga erfarenheter sedan pandemin drabbade världen. Vi måste värna om varandra och hjälpas åt, visa förståelse och ha tålamod. Allt börjar och slutar med att vi använder vårt personliga omdöme och anpassningsförmåga i det skärpta läge som råder nu. Högskolans ledning hanterar alla frågor som kommer från studenter och medarbetare och uppdaterar vår information kontinuerligt utifrån aktuellt kunskapsläge – som även denna gång kan komma att ändras med kort varsel.

Vi behöver fortsätta hjälpas åt, vara flexibla och ta ansvar. Då kommer vi att klara balansen att säkra kompetensförsörjningen till vården tillsammans med vårt ansvar att minska smittspridningen!

allt ar inte som vanligt 20171 6

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.