Meny

Information under coronapandemin

Uppdaterad information 25 maj 2021

Sophiahemmet Högskola återgår till campusundervisning HT 2021

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt sedan augusti 2020, grundat på regeringens beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och Smittskydd Stockholm.

Folkhälsomyndigheten bedömde den 12 maj att samhället i stort kan återgå till ett läge med lättade restriktioner i september 2021 om vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och om följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög i samhället. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni 2021.

Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas fortsatt minska samt nationella vaccinationsplanen genomförs planerar Sophiahemmet Högskola för en återgång till utbildning på campus höstterminen 2021. Sophiahemmet Högskola fortsätter följa myndigheternas föreskrifter och rekommendationer löpande och beslutet kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget. Läs mer här.

Uppdaterad information 29 mars 2021

Beslut om rekommendation för personer som bor och vistas i Region Stockholm

Den 23 mars fattades beslut om om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. Läs mer här. De som varit inom 2 meters avstånd av en smittad person i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta (kan således gälla arbetskamrater, vänner mm). De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test. Genomgången vaccination och/eller antikroppar förändrar inget, samma rekommendationer gäller för alla.

Beslut om rekommendation för personer som bor och vistas i Region Stockholm

Den 23 februari fattade Smittskyddsläkaren i Region Stockholm beslut om rekommendationer gällande användande av engångsmunskydd i vissa inomhusmiljöer. Beslutet gäller till och med den 13 juni. För dig som student på Sophiahemmet Högskola innebär beslutet följande:

 • Alla som vistas på campus ska precis som hittills hålla två meters avstånd när det går.
 • Vid situationer där man vistas närmare än två meter under längre tid (mer än 15 minuter) såsom vid gruppstudier, salstentamina etc rekommenderar vi att munskydd används av alla som vistas på campus.
 • I publika miljöer på Sophiahemmet såsom korridorer ska alla studenter bära munskydd.

Munskydd finns för dig som behöver i hus D vid studentexpeditionen. Tänk på att använda munskyddet på rätt sätt och kassera det då det tas av, blir kontaminerat och/eller blir fuktigt. Tvätta eller sprita händerna alltid före och efter du hanterar ditt munskydd.

Sophiahemmet hjälper till med vaccineringsgenomförandet i Region Stockholm – begränsad tillgång till studieplatser i hus R från den 8 mars

Den 8 mars startar Sophiahemmet Husläkarmottagning den samhällsviktiga insatsen att genomföra vaccinering mot covid-19 för sina patienter. För att organisera detta på ett smittsäkert och effektivt sätt så kommer större delen av hus R, plan 2 tas i anspråk. För dig som student så innebär det följande:

 • Studieplatser kommer inte att vara tillgängliga i Hus R, plan 2 från 8 mars tills vidare.
 • Studenter hänvisas till studieplatser i Lill-Janshuset, studentvåningen i hus D och plan 3 i hus R.
 • Biblioteket kommer att hålla öppet och planerade salstentamina påverkas inte.

Vi hoppas på förståelse för detta beslut som är avgörande för att vi ska bekämpa pandemin.

Vaccinering mot covid-19

Folkhälsomyndigheten ansvarar för den nationella planen för vaccinering mot covid-19. På regional nivå sker planering utifrån detta. I region Stockholm omfattas studerande som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i patientnära vård och omsorg i planeringen av personalvaccinationer, utifrån samma principer för prioritering av vaccinering som för vårdpersonal. Som student uppmanas du att hålla dig uppdaterad om de riktlinjer som gäller i regionen. Om högskolan skulle få särskild information från regionen om något som inte framgår av Målgrupper och genomförande, kommer du som student att bli kontaktad av oss.

Rektorsbeslut från den 14 oktober 2020 gäller fortsatt för undervisning vårterminen 2021:

 • Högskolan bedriver digital undervisning när det går.
 • Högskolan bedriver undervisning på campus för moment som inte kan genomföras med motsvarande kvalitet digitalt, och som heller inte kan ersättas med annat moment (exempelvis praktiska moment och introduktion av nya studenter).

Rektorsbeslut 14 oktober 2020

Se även rektorsbeslut gällande HT 2021 från den 25 maj 2021.

Viktigt med personligt ansvar!

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Den som vet eller har anledning att misstänka att hen har en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Om du som student fått konstaterad covid-19-diagnos, är misstänkt smittad, eller bor tillsammans med någon som konstaterats smittad så är du skyldig till självisolering och får ej vistas i någon av högskolans verksamheter eller delta i verksamhetsförlagd utbildning. Läs mer här om hur du ska agera om du eller någon du delar hushåll med blivit sjuk samt Region Stockholms riktlinjer för covid-19 smittade.

För att minska smittspridningen är det viktigt att vi alla hjälps åt. Tänk därför på att:

 • stanna hemma – även om du bara känner dig lite förkyld
 • tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder och
 • hålla en armlängds avstånd till andra – både inomhus och utomhus.

Läs mer här om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning.

För mer information hänvisar vi till:

Frågor och svar till studenter

Information samt frågor och svar om VFU

Information om examenshögtiden

Digitala möten och undervisning

Vi fortsätter med följande åtgärder för säkrare campusvistelse:

 • Alla undervisningsmoment som kräver närvaro på campus sker i mindre grupper. Kom inte till högskolan om du känner dig sjuk!
 • Nyhet: Munskydd finns att tillgå för resor i kollektivtrafik samt campusvistelse i publika miljöer.
 • Högskolans lokaler är stängda för externa personer(förutom under bibliotekets öppettider), men studenter och personal kommer in med passerkort. För allas säkerhet uppmanas dock studenter att så långt som möjligt bedriva studierna hemifrån.
 • Undervisningslokalerna har ny teknik som är anpassad för zoom-föreläsningar.
 • Delvis ommöblering i lokalerna, som också utrustats med handsprit, dekaler, avståndsmarkeringar och plexiglas.
 • Utökad städning.
 • Speciella direktiv gäller vid salstentamen. Du hittar mer info här. Det är viktigt att under alla omständigheter följa dessa, samt iaktta personalens anvisningar på plats. Kom inte till tentamenstillfället om du känner dig sjuk utan nyttja då nästa omtentamenstillfälle istället. Vi ordnar även testtentamenstillfällen både inför salstentamen och tentamen på distans. Nyttja dessa så bidrar du till säkrare tentamen för alla!
 • Restaurangen på Sophiahemmet har begränsat antal platser men det går bra att köpa matlåda – dock är restaurangen i hus C under tiden 11-14 ej tillgänglig för andra än personal. Du som student kan med fördel istället besöka caféet i Lill Janshuset som har lättare rätter att erbjuda. Vänligen respektera personalens anvisningar vid köbildning. Har du med dig egen mat så är våra studentutrymmen i hus D och Lill-Janshuset utrustade med mikrovågsugnar. Det finns även ett flertal matställen utanför men i nära anslutning till campusområdet.

Studentenkät om coronapandemin

I slutet av vårterminen 2020 sändes en enkät till alla aktiva studenter på högskolan, för att utreda hur det rådande läget under Coronapandemin påverkat studiesituationen. Resultat från enkäten finns här.