Meny

Om Coronapandemin

Uppdaterad information 2 april 2020 om Corona och Sophiahemmet Högskola

Coronapandemin har försatt Stockholm, Sverige och stora delar av världen i en mycket allvarlig situation och hela samhället måste nu kraftsamla för att tillsammans ta oss igenom det som nu är en Coronakris.

Många av de lärosäten i Sverige som har verksamhetsförlagd utbildning i sina program har blivit påverkade i detta extremt svåra läge, så även Sophiahemmet Högskola. Vårt absoluta fokus har varit att tillsammans med Region Stockholm se till att vi säkrar att alla studenter når examensmålen så att deras kompetens kommer vården till godo.

Igår den 1 april fattade Region Stockholm beslutet att prioritera VFU-platser till studenter som är nära examen, det vill säga alla sjuksköterskestudenter som går termin 6. Det innebär att studenter på termin 3 från och med idag den 2 april kommer att behöva avsluta din verksamhetsförlagda utbildning. Beslutet gäller även de studenter som har en planerad VFU-period senare under terminen. Beslutet gäller för resterande del av vårterminen 2020.

Beslutet gäller för närvarande INTE för T3 studenter i VFU vård av äldre som har placering på kommunala eller privata vård- och omsorgsboenden men det gäller för alla T3 studenter som har placering på geriatrisk avdelning i hälso- och sjukvården.

Sophiahemmet Högskola har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar intensivt med att ta fram en handlingsplan för att göra det möjligt för samtliga sjuksköterskestudenter att genomföra sin utbildning med fastställda examensmål. Vi har inte alla svar på plats idag. Däremot kommer vi så snart tidsram och innehåll, i form av ändringar av kursplaner, kursordning etc. är klara, att kommunicera detta med berörda studenter så fort planeringen är färdig.

VFU

Studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) just nu följer Region Stockholms rekommendationer och instruktioner av respektive verksamhetsansvarig.

För studerande i Region Stockholms verksamheter gäller följande riktlinjer:

  • Följa Folkhälsomyndighetens direktiv.
  • Stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion, torrhosta, feber eller andningsbesvär.
  • Basala hygienrutiner ska följas av alla.
  • I syfte att spara på skyddsutrustning bör studerande som regel inte delta i den patientnära vården av bekräftat smittad patient. Studerande kan dock under handledning delta i patientnära vård av patient med covid-19 istället för annan vårdpersonal. Detta under förutsättning att den studerande har fått adekvata instruktioner om och kan hantera gällande rutiner vid vård av misstänkt eller konstaterat smittad patient.
  • Studerande ska ta del av den information som ges till medarbetare på respektive vårdverksamhet där de har sin VFU.

Du som är student och behöver komma i kontakt med högskolan gällande VFU-frågor ska anmäla ditt ärende i tjänsten Ansökan studentärende. Andra studierelaterade ärenden hanteras som tidigare via tjänsten Studieadministration. Du hittar också aktuella telefonnummer här.

VIL

På grund av den situation och utveckling av epidemiläget samt de påfrestningar på DS kapacitet har planeringen på Clinicum omprövats och ändrats med kort varsel. Det som gäller från och med den 24 mars är:

  • All schemalagd SHH-färdighetsträning på Clinicum har ställts in till och med april 2020. Nytt ställningstagande görs inför maj-juni.
  • All HLR och S-HLR har ställts in för hela vårterminen 2020. För studenter i termin tre ska S-HLR tas igen under senare termin.
  • För studenter i T6 som inte hunnit göra S-HLR eller andra viktiga metodövningar/examinationer (som inte kan genomföras på annan ort) kommer erbjudas att ta igen dessa moment så snart det är möjligt.

Webbaserad utbildning om Coronavirus, Covid-19 och smittskydd

Med hänvisning till den rådande situationen med spridning av coronaviruset ser vi att det är särskilt viktigt att alla våra medarbetare och studenter är väl förberedda och har kunskap om Covid-19, dess smittspridning och gällande hygienföreskrifter. Länkar och mer information om utbildningen hittar du här.

Johanna Adami
Rektor

Digitala möten och undervisning

Frågor och svar till studenter

Frågor och svar till VFU-studenter

Information om uppskjuten examenshögtid 11 juni

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen