Meny

Information under coronapandemin

Uppdaterad information 14 oktober 2020

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför vårterminen 2020

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt under höstterminen 2020. Det har grundat sig på regeringens beslut och rekommendationer som utfärdades av Folkhälsomyndigheten den 29 maj 2020. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och vårt ansvar att begränsa smittspridningen kommer högskolan fortsätta med blandad undervisning på distans och på campus under vårterminen 2021.

Rektor har med hänsyn till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten beslutat att följande gäller för undervisning vårterminen 2021:

  • Högskolan bedriver digital undervisning när det går.
  • Högskolan bedriver undervisning på campus för moment som inte kan genomföras med motsvarande kvalitet digitalt, och som heller inte kan ersättas med annat moment (exempelvis praktiska moment och introduktion av nya studenter).

Detta innebär att undervisningen till våren kommer att ske både på campus och i vår digitala lärmiljö. Av utbildningskvalitets- och studiesociala skäl ser Sophiahemmet Högskola det som viktigt och nödvändigt att genomföra utbildningsmoment på campus som kräver det, med hänsyn taget till gällande rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Den traditionsenliga ceremonin i Stockholms stadshus kommer ställas in i februari och juni då den inte går att genomföra på ett säkert och ansvarsfullt sätt mot bakgrund av det osäkra läge som råder. Vi får återkomma kring planeringen av examen när vi vet mer hur pandemin utvecklas och hur myndigheternas rekommendationer ser ut.

Läs mer i rektorsbeslut 14 oktober 2020.

Vi fortsätter med följande åtgärder för säkrare campusvistelse:

  • Alla undervisningsmoment som kräver närvaro på campus sker i mindre grupper.
  • Högskolans lokaler är öppna för egna studier men för allas säkerhet uppmanas studenter att så långt möjligt fortsätta att bedriva studierna hemifrån.
  • Undervisningslokalerna har ny teknik som är anpassad för zoom-föreläsningar.
  • Delvis ommöblering i lokalerna, som också utrustats med handsprit, dekaler, avståndsmarkeringar och plexiglas.
  • Utökad städning.
  • Speciella direktiv gäller vid salstentamen. Instruktioner ges av tentamenssamordnare inför varje tentamenstillfälle. Det är viktigt att under alla omständigheter följa dessa, samt iaktta personalens anvisningar på plats.
  • Restaurangen på Sophiahemmet har begränsat antal platser men det går bra att köpa matlåda – dock är restaurangen i hus C under tiden 11-14 ej tillgänglig för andra än personal. Du som student kan med fördel istället besöka caféet i Lill Janshuset som har lättare rätter att erbjuda. Vänligen respektera personalens anvisningar vid köbildning. Har du med dig egen mat så är våra studentutrymmen i hus D och Lill-Janshuset utrustade med mikrovågsugnar. Det finns även ett flertal matställen utanför men i nära anslutning till campusområdet.

Examenshögtiden

I linje med rekommendationer och riktlinjer från regering och myndigheter kommer Sophiahemmet Högskola att ställa in examenshögtiderna i Stockholms stadshus i februari och juni 2021. Dessa kommer att ersättas med ceremoni i format som anpassas till det rådande pandemiläget. Högskolan återkommer med information till alla berörda studenter senare under höstterminen.

Frågor och svar om examenshögtiden

VFU

Studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska fortsatt följa Region Stockholms rekommendationer som finns här. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad med respektive verksamhetsansvarig. Du som är student och behöver komma i kontakt med högskolan gällande VFU-frågor ska anmäla ditt ärende i tjänsten Ansökan studentärende. Andra studierelaterade ärenden hanteras som tidigare via tjänsten Studieadministration. Du hittar också aktuella telefonnummer här.

VIL

Färdighetsträning på Clinicum på Danderyds sjukhus ordnas enligt schema och mer information finns i respektive kurs i Canvas.

Studentenkät om coronapandemin

I slutet av vårterminen 2020 sändes en enkät till alla aktiva studenter på högskolan, för att utreda hur det rådande läget under Coronapandemin påverkat studiesituationen. Resultat från enkäten finns här.

Övrig information:

Digitala möten och undervisning

Frågor och svar till studenter

Frågor och svar till VFU-studenter

Information om examenshögtiden