English
Meny

Etiska överväganden i en svår tid

I måndags den 16 november meddelade regeringen att man planerar att inrätta ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Begränsningen är inte direkt kopplad till högskolesektorn eftersom högskolornas verksamhet inte innefattas i definitionen allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Beslutet innebär dock att vi som högskola självklart måste fortsatt rannsaka oss i alla lägen om hur vi bedriver vår verksamhet på ett fortsatt smittsäkert sätt och inte minst vad vi prioriterar.

I veckan har Sophiahemmet Högskola medverkat vid ett antal digitala möten med beslutsfattare på regional nivå, länsnivå och regeringsnivå för att se hur vi kan hjälpas åt och samverka för att minska smittspridningen. Alla högskolor har fått rapportera till regeringen hur vi anpassat oss till det beslut som togs i juni så att vi kan bedriva utbildning på campus när det behövs. Idag den 18 november underströk minister för högre utbildning Matilda Ernkrans att regeringen känner stor tillit till att vi i högskolesektorn fortsatt ska bedriva våra verksamheter på detta sätt, och att sektorn är samhällsviktig och nödvändig för att i fortsätta bedriva utbildning och forskning – och inte minst att sjuksköterskor examineras i den takt som är planerad.

Det oberoende SOM-institutets (Samhälle, Opinion och Medier) förtroendebarometer visar att allmänhetens förtroende för oss som företräder sjukvården är rekordhögt under pandemin. Det är något vi ska vara stolta över och måste förvalta.

I en världskris av detta slag ställs vi alla inför svåra val och överväganden – både som privatpersoner och i vår roll som företrädare för vård, utbildning och forskning. Som stöd för hur vi ska tänka och agera såväl under en pandemi som generellt så har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram ett etikkort i pandemitid. Sedan tidigare har de även en etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier. Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening har också tagit fram ett gemensamt dokument om etiska avvägningar gällande sjuksköterskans och läkarens roll och ansvar att kommunicera under en pandemi.

Sammanfattningsvis kan vi alla konstatera att pandemiläget är allvarligt och målsättningen med de skärpta riktlinjerna är att få tillbaka det beteende som man såg i våras då alla i samhället hjälptes åt och begränsade sina fysiska kontakter för att minska smittspridningen. Vi får påminna oss själva och varandra om att vi har att göra med en sjukdom där vårt personliga ansvar och skyddsplikt är reglerat i smittskyddslagen.

Jag vet och noterar med stolthet att alla högskolans medarbetare och studenter tar ett mycket stort ansvar. Det gör att jag känner full tillit till att vi kan fortsätta som planerat enligt mitt rektorsbeslut den 14 oktober och därmed säkerställa att våra studenter kan fullfölja sina samhällsviktiga utbildningar. Vi uppdaterar löpande högskolans information till alla studenter och medarbetare och ser det som viktigt i vår transparens att även tillgängliggöra denna information för övriga samhället. Alla frågor från våra studenter hanterar vi rättssäkert och med integritet genom vår individuella ärendehanteringsfunktion.

Under den pågående pandemin har kraften i när alla hjälps åt – i stort och smått – blivit tydlig. Det budskapet ska vi fortsatt sprida i vår anda från hela Sophiahemmet: att hålla i, hålla ut och fortsatt vara det goda exemplet i en svår tid!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.