English
Meny

Globala mål för Sophiahemmets hållbarhetsarbete

Fokus på patientsäkerhetsarbete, att förbereda studenterna för ett hållbart arbetsliv och se över fastighetsförvaltningen. Det är bara några av aktiviteterna när Sophiahemmet nu uppdaterar sin hållbarhetsplan. Tanken är att bidra till, och ge samtliga medarbetare kunskap om FN:s globala mål.

Hållbarhet har alltid varit ett genomgående tema i Sophiahemmets verksamheter, och nu när hållbarhetsplanen uppdateras är det Agenda 2030:s 17 globala mål som ligger till grund. Tanken är att skapa ett gemensamt arbetssätt för koncernen så att alla medarbetare ska få kunskap om målen. Tre av dem är mest relevanta för Sophiahemmet – mål 3: Hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning för alla och mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

– För att vi här på Sophiahemmet ska kunna bidra är det viktigt att målen är kopplade till de områden där vi kan göra mest nytta, som sjukvård och hälsa, säger Peter Seger, vd för Sophiahemmet.

Fyra olika perspektiv
Hållbarhetsplanen utgår från fyra olika perspektiv; att arbeta hälsofrämjande, att arbeta patientsäkert, att integrera hållbarhetsfrågor i forskning och utbildning samt att arbeta klimat- och resurseffektivt.

– När det gäller patientsäkerhet är målet att upptäcka risker för vårdskador innan någon kommit till skada. Ju tidigare och mindre felet är desto bättre går det att åtgärda, säger Peter Seger.

Sophiahemmet ska också arbeta för att minska miljöpåverkan av läkemedel vilket är en utmaning inom vården.

– Det är en paradox att vi behöver använda engångsmaterial, men vi jobbar med att begränsa antalet artiklar och farliga kemikalier. Vi kan göra vår del i de här utmaningarna, men hela vården och våra leverantörer behöver bidra genom att hitta och välja bättre lösningar.

Implementera i utbildningarna
Att förse studenter med rätt kunskaper gäller lika mycket nu som när Sophiahemmet grundades för 135 år sedan. I dag behöver sjuksköterskor verktyg som gör dem redo för framtidens utmaningar. Därför måste de globala målen vara implementerade i samtliga utbildningar och forskningsprojekt.

– Det är nu vi kan påverka studenterna som ska ut i arbetslivet. Under utbildningen är de både i skolan och ute på praktikplatser. Då är det viktigt att de kan göra kopplingen mellan vad de lär sig och hur verkligheten ser ut, så att de redan i början kan påverka sina arbetsplatser i rätt riktning.

Fastigheterna en utmaning
En av Sophiahemmets kanske största utmaningar är fastighetsförvaltningen. Med 20-talet byggnader från 1800-talet fram till idag, med krav på energiåtgång, krävs arbete med klimat- och resurseffektivitet. En av ambitionerna är att värmeförbrukningen ska sänkas med 25 procent fram till 2025, utan att det påverkar inomhusklimatet.

För att uppnå detta krävs relevanta energimätningar, energisnål utrustning och ventilation. Just nu pågår också en revision av långsiktsplanen för fastigheterna för att få en bild av resurshanteringen ser ut när det gäller värme, kyla, avlopp och materialanvändning.

– Kvalitet är ingen motsättning till hållbarhet. Utmaningen blir snarare att få hela organisationen att gå i takt. Vi har redan ett stort engagemang inom hållbarhet, nu gäller det att ta in alla aspekter och jobba i samma riktning, säger Peter Seger.


Fakta Agenda 2030
:
2015 enades världens länder om den mest ambitiösa agendan hittills för hållbar utveckling. Fram till år 2030 ska länderna avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och inte minst – lösa klimatkrisen. För att tydliggöra vägen dit finns 17 mål som såväl stater som företag och allmänhet ska integrera i vardagen.

Sophiahemmet fokuserar på:
Mål 3: Hälsa och välbefinnande. Målet innebär att investeringar i hälsa, genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla, ska göras för att gynna samhällets utveckling och skapa förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Mål 4: God utbildning för alla. 774 miljoner människor i världen beräknas inte kunna skriva och läsa, två tredjedelar är kvinnor. Utbildning är nyckeln till välstånd och ger möjligheter för människor att bidra till ett hållbart samhälle. Målet ska därför främja livslångt lärande för alla så att människor.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Målet ska säkerställa en omställning till hållbar konsumtion och produktion av naturens resurser, för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Text: Emira Ramic