English
Meny

Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation

Titel

Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation

Bakgrund

Då majoriteten av kvinnor med bröstcancer blir botade, men kan ha kvarstående biverkningar av behandling, är behovet stort av kunskap om hur kvinnornas livssituation påverkas. Det är stora variationer i hur snabbt kvinnor återgår i arbete efter bröstcancerbehandling. Fokus behöver i större utsträckning läggas på stöd inför det kommande vardagliga livet där återgång till arbete är en viktig aspekt. Resultat från pilotstudier visar att många kvinnor inte diskuterat arbete vare sig med vårdpersonal eller med handläggare på Försäkringskassan. Det finns i nuläget ytterst begränsad vetenskaplig kunskap om detta.

Syfte

Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att få kunskapsunderlag för bättre behandling och bemötande av kvinnor som opererats för bröstcancer, speciellt vad avser återgång i arbete, sjukfrånvaro och dess effekter på livskvalitet och hälsa.

Metod

I studien har 750 kvinnor inkluderats som när de var 23-63 år opererades för bröstcancer och behandlades vid onkologkliniker i Stockholm. Samtliga kvinnor följdes över två år. Data har samlats in via upprepade enkäter, journaler, register och fokusgruppintervjuer. Kvinnorna inkluderades konsekutivt under 2007-2009.

Betydelse

Sjukskrivning är en vanlig åtgärd inom cancersjukvården. Studien kommer bl.a. att ge kunskap om sjukskrivningsmönster vid bröstcancer, om effekter av sjukskrivning, om faktorer som påverkar återgång i arbete, samt om livskvalitet. Resultat från studien utgör underlag för utveckling av interventioner. Resultaten skall även användas för utbildning av personal inom sjukvård, Försäkringskassan och arbetsgivare.

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Finansiär

Projektet har hittills erhållet anslag via Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting, Cancerfonden, Cancer- och trafikskadades riksförbund, Nationella forskarskolan i vård och omsorg, Radiumhemmets forskningsfonder, Svenska Läkaresällskapet, BRO, Karolinska Institutets forskningsfonder och Cost.

Kontakt

Kristina Alexanderson, Professor, Med Dr, socionom, projektledare kontaktperson
Agneta Wennman-Larsen Docent, Med Dr, biträdande projektledare
Emilie Friberg, Forskarassistent
Med Dr Linnea Kjeldgård, Statistiker
Kerstin Nilsson, Statistiker
Mirkka Söderman, Med Dr