English
Meny

Nyanställda sjuksköterskors professionella utveckling inom ambulanssjukvård

Titel

Nyanställda sjuksköterskors professionella utveckling inom ambulanssjukvård

Bakgrund

Fenomenet, att vara ny inom Hälso- och sjukvården är relativt väl utforskat men det saknas fortfarande kunskap om att vara nyanställd i ambulanssjukvården. Att utvecklas professionellt i en ny kontext som ambulanssjukvården är en process som i hög grad påverkas av socialt samspel och det sociala sammanhang i vilket individen befinner sig. För att besvara frågorna hur kontext och socialt samspel påverkar nyanställda sjuksköterskors professionella utveckling och tilltro till sin professionella kompetens under de första åren inom ambulanssjukvård behövs ytterligare forskning. Vidare behövs kunskap om hur introduktionsutbildning bör utformas utifrån evidens för att möta både de nyanställdas och ambulanssjukvårdens behov.

Syfte

Att beskriva hur kontext och socialt samspel påverkar nyanställda sjuksköterskors professionella utveckling och tilltro till sin professionella kompetens under de första åren inom ambulanssjukvård samt med stöd av aktionsforskning systematiskt utveckla och utvärdera introduktionsutbildning.

Metod

Fyra delstudier är planerade 1) För att beskriva hur kontext och socialt samspel påverkar nyanställda sjuksköterskor kommer en kvalitativ studiedesign att användas. 2) För att besvara hur den professionell kompetens och professionell tilltro till kompetens utvecklas under de två första åren inom ambulanssjukvården kommer en longitudinell studiedesign att användas 3) Med stöd av aktionsforsknings kommer introduktionsprogram att utvecklas utifrån verksamhet och nyanställdas erfarenheter 4) och för att systematiskt utvärdera det utvecklade introduktionsprogrammet kommer en mixad studiedesign att användas.

Betydelse

Kunskapen som kommer av denna forskning förväntas vara viktig för specialistsjuksköterskeprogram på universitet/högskola och för arbetsgivare i ambulanssjukvård/liknande kontext vid utvecklande av utbildningsprogram, introduktionsutbildning och arbetsmiljö. Kunskapen förväntas även vara stöd för att utforma medarbetares kompetensutveckling och därigenom öka kvaliteten i vården.

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Finansiär

Samariten Ambulans AB

Kontakt

Huvudhandledare & projektledare är Veronica Lindström, Docent Sophiahemmet Högskola & Karolinska Institutet (KI). Doktorand Klara Jepsen, Samariten ambulans & KI. Bihandledare: Med.dr. Anna Hörberg & Med.dr. Jonas Wihlborg, Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.