English
Meny

Interprofessionellt lärande, att öva på säkra övergångar i patienters akuta vårdkedja

Titel

Interprofessionellt lärande, att öva på säkra övergångar i patienters akuta vårdkedja

Bakgrund

Redan under 1980-talet tydliggjorde Världshälsoorganisationen betydelsen av att lära tillsammans för att möjliggöra bättre vård. Studenter som deltar i interprofessionell lärande (IPL) aktiviteter under sin utbildning stärks i sin professionella identitet, de får en djupare förståelse för betydelsen av samarbete och de förvärvar en ökad förmåga i interprofessionell kommunikation. IPL har även visat sig ha en positiv effekt på patientsäkerheten men evidensen är begränsad. Det kvarstår dock ett stort behov av att utöka IPL i utbildning på grund- och avanceradnivå samt att identifiera nya utbildningsmiljöer för IPL under studerandes verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Syfte

Att utveckla en hållbar interprofessionell läraktivitet i VFU där studerande tränar bedömning, kommunikation och rapport i och mellan vårdteam och vid övergången till nästa del av vårdkedjan samt att systematiskt utvärdera IPL aktiviteten genom forskning med fokus på utveckling av samverkan i team och studenternas erfarenheter.

Metod

En mixad studiedesign kommer att användas för att utvärdera IPL aktiviteten utifrån 1) utveckling av studenternas samspel i och mellan de olika delarna i den planerade IPL aktiviteten. 2) Studenternas erfarenheter av upplägg, värde och lärande i IPL aktiviteten, samt 3) vad som är hållbart i aktiviteten och kan överföras till andra kontext. Datainsamling kommer ske simultant för att utforska områdena under 2021.

Betydelse

Föreliggande projekt omfattas av vårdmiljöerna; rehabilitering, vårdcentral och ambulanssjukvård men patienternas vårdkedja omfattar även andra vårdmiljöer och utformad IPL aktivitet förväntas kunna implementeras i olika verksamheter där interprofessionell samverkan krävs för att säkerställa patientsäkerheten vid övergångar i vården. Projektet förvänts även ge kunskap om samspelet mellan olika studerandegrupper i olika vårdmiljöer, kunskap som kan användas för att facilitera studerandes lärande oavsett var i vårdkedjan de studerande genomför VFU. En hållbar IPL aktivitet där studenter får liknande förutsättningar att lära sig strukturerade kliniska bedömningar, kommunikation och överrapporteringar enligt senaste evidens kan även komma att ha betydelse för fortsatt forskning/utveckling där syftet är att säkerställa framtidens behov av interprofessionell samverkan i hälso- och sjukvården.

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Finansiär

Region Stockholm (ALF-pedagogik) och Karolinska Institutet

Kontakt

Projektledare är Veronica Lindström, Docent Sophiahemmet Högskola & Karolinska Institutet (KI) Helen Conte, Med.dr., Post doc. KI, Jonas Wihlborg Med.dr., Dalarnas Högskola och Marina Taloyan, Docent KI & Samordnare, Akademisk VC Hässelby