English
Meny

Vårterminen 2021 blir annorlunda

Covid-19-pandemin är långt ifrån över och är ett fortsatt hot mot hälsa, välfärd och samhället i stort. Därför fortsätter högskolan med blandad undervisning på distans och på campus under vårterminen 2021.

Högskolans medarbetare och studenter har under covid-19-pandemin tagit ett enastående ansvar för att minska smittspridningen och vi måste fortsätta vara uthålliga. Under höstterminen 2020 har Sophiahemmet Högskola bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt. Det har grundat sig på regeringens beslut och rekommendationer som utfärdades av Folkhälsomyndigheten den 29 maj 2020. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och vårt ansvar att begränsa smittspridningen kommer högskolan fortsätta med blandad undervisning på distans och på campus under vårterminen 2021.

Detta innebär att undervisningen till våren kommer fortsätta både på campus och i vår digitala lärmiljö. Av utbildningskvalitets- och studiesociala skäl ser Sophiahemmet Högskola det som viktigt och nödvändigt att genomföra utbildningsmoment på campus som kräver det, med hänsyn taget till gällande rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det är också viktigt att både våra nuvarande och nya studenter får en fin start på vårterminen. En annan viktig del i våra utbildningar är praktik i vården (verksamhetsförlagd utbildning) och den fortgår precis som hittills.

Vi har bedrivit utbildning i kombinationsformat mellan campus och vår digitala lärmiljö sedan i mars och ser att det fungerat över förväntan. Den snabba omställningen under året har genererat många lärdomar och har väsentligt ökat högskolans kapacitet att bedriva undervisning även fortsättningsvis i en modern digital lärmiljö. Detta tack vare att medarbetare och studenter som tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen och varit uthålliga.

Pandemins utbredning och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Vi kommer fortsätta att vara flexibla och sätta våra studenter främst utan att göra avkall på kvaliteten.

Läs mer här.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.