English
Meny

Lärosätenas viktiga roll i samhället

För 30 år sedan, vid Bolognauniversitetets 900-årsjubileum, undertecknades universitetens Magna Charta – ett dokument som slår fast att frihet, oberoende och obundenhet är grunden för universitetens existens. Detta är utgångspunkten för Sveriges universitets- och högskoleförbund som är den organisation som tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs.

Sverige är det land i världen med flest lärosäten (48 stycken) i förhållande till befolkningen. Den kunskap, bildning och kompetens som våra studenter får med sig ut i arbetslivet är en viktig investering för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt i en global värld och utgår från FNs Globala mål och agenda 2030. Som sektor omsätter vi 70 miljarder, har 75 000 anställda och 300 000 studenter. Generellt sett dominerar kvinnorna och är i majoritet bland nybörjarstudenterna (57 procent). Kvinnorna tar dessutom i högre grad än männen de poäng de registrerat sig för och är därför i ännu större majoritet bland de examinerade. Just nu finns 20 000 studenter inom vård och omsorg där kvinnodominansen är ännu mer markant.

Sveriges riksdagen beslutar om resurstilldelningen till lärosätena men eftersom Sophiahemmet högskola inte har staten som huvudman så täcker statens anslag inte våra kostnader. Under många år har vi tack vare kompletterande anslag från vår huvudman Sophiahemmet, ideell förening kunnat ta ansvar för att vår utbildning och forskning håller högsta kvalitet och ständigt utvecklas. Mot bakgrund av allt vi gör och åstadkommer hoppas vi få gehör för en ökad tilldelning.

Ett viktigt ansvar vi har är att nå ut och berätta och beskriva vår verksamhet för olika aktörer i samhället och inte minst för våra beslutsfattare. Vi har den senaste tiden fått möjlighet att göra detta till folkvalda ministrar och riksdagsledamöter från flera partier. I Stockholms läns landsting har vi träffat oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström och finanslandstingsrådet Iréne Svenonius liksom regeringens särskilda utredare för ”God och nära vård”.

Framtidens samhälle behöver en mångfald kompetenta, fria och oberoende universitet och högskolor!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.