English
Meny

Etik och beslutfattande för Sophiahemmet Högskola

Samhällets mål vid en pandemi är att minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen och övriga negativa konsekvenser för individen och samhället. Politiker och ansvariga myndigheter behöver fatta beslut vid olika tidpunkter utifrån hur pandemin utvecklas och dessa beslut måste vi som högskola anpassa oss till för att ta vårt ansvar.

Statens medicinsk-etiska råd presenterade under våren åtta värden och principer för beslutsfattande inom ett etiskt ramverk; Minimera skada och rädda liv, människovärde, personlig integritet och frihet, rättvisa och jämlikhet, vetenskaplig grund, proportionalitet, tillit och solidaritet. Dessa etiska principer är en bra vägledning för beslutsfattande till vardags, men ställs på sin spets och behövs än mer i det läge vi är nu.

Att fatta beslut som får konsekvenser i närtid är betydligt enklare än att förhålla sig till den ovisshet kring hur pandemin och samhället utvecklas Förmågan till samtidighet – att hålla flera spår i huvudet parallellt – kan vara avgörande i en osäker tid. Det kräver tålamod och ibland även mod. Att förmå fatta beslut inför en oklar framtid, där alla fakta inte finns på bordet, är en utmaning men blir nödvändigt.

Samverkan har denna vår och försommar varit avgörande för Sophiahemmet Högskola för att kunna ta ansvar både för samhället och för vårt huvuduppdrag gentemot våra studenter och uppdragsgivare. Dialogen har därför varit tät med beslutsfattare på regeringsnivå och regional nivå, myndigheter, rektorskollegor, medarbetare och studenter.

För att få en uppfattning om hur vår digitala omställning påverkat studenter och medarbetare har vi genomfört två undersökningar. De visar att 80 % av studenterna uppfattat att högskolan hanterat studierelaterade frågor tillfredsställande, bra eller mycket bra under COVID-19-pandemin. En absolut majoritet av högskolans medarbetare har upplevt ledarskapet och den digitala miljön som mycket god. Detta medför dock inte att vi lutar oss tillbaka och är nöjda som det är. Tvärtom ska vi fördjupa oss i hur vi tar tillvara dessa erfarenheter och fortsätta att utveckla vår verksamhet tillsammans med studenter och medarbetare. De digitala möjligheterna ska integreras i vår lärmiljö och arbetsmiljö och främja kvaliteten för Sophiahemmet Högskola. Men innan dess så är det dags för en välbehövlig vila och återhämtning för oss alla. Ta hand om er i sommar – håll avstånd och tvätta händerna!

Glad sommar!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.