English
Meny

Ansökningsrekord för högskolan

Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är nu bland det mest populära i landet. När Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisade ansökningsstatistiken hade vi gått från sjätte till andra plats på ett år vilket är rekord.

Av de 2 140 personer som ansökt till sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola till hösten har 489 angett högskolan som förstahandsalternativ. Antalet sökande har på bara ett år ökat med närmare 100 personer (24 procent). Vi ser detta som ett kvitto på lärosätets satsning på hög kvalitet på alla plan. Det handlar om allt från engagerade och kunniga lärare till en utbildning med nära koppling till hälso- och sjukvården och den senaste vårdforskningen.

Kraven på sjuksköterskors kompetens ser annorlunda ut i dag jämfört med för fem till tio år sedan, och kommer fortsätta förändras i takt med villkoren för hälso- och sjukvården. Vi måste ständigt utveckla och anpassa utbildningen och fortsätter nu satsningen på en modern sjuksköterskeutbildning som ska rusta studenterna för ett framtida yrkesliv. Det handlar till exempel om att ge god omvårdnad till patienter och deras närstående utifrån deras behov, förtrogenhet med ny teknologi samt digital vårdkompetens.

Som en del av vårt kontinuerliga kvalitetsarbete har vi även genomfört en enkätundersökning bland tidigare studenter (alumner). Över 90 procent upplevde att utbildningen förberett dem väl för deras yrke och 95 procent angav att de skulle rekommendera högskolan till någon annan. En övervägande majoritet svarade att högskolan värnar studentmedverkan för att utveckla utbildningen och ville gärna fortsätta bidra efter avslutade studier.

Vi ska se till att såväl våra kommande som tidigare studenter hjälper oss att fortsätta utvecklas och behålla vår starka ställning.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.