English
Meny

18 miljoner till Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola får årligen 18 miljoner kronor i permanent utökat anslag för att bibehålla och stärka utbildningsinsatserna för framtidens hälsa, vård och omsorg. Det meddelades idag när Regeringen presenterade budgetpropositionen för 2024.

Det är ett oerhört välkommet besked att regeringen satsar på kvalificerade vårdutbildningar för att säkra kompetensförsörjningen till vården. Sophiahemmet Högskola har alla möjligheter att bidra genom vårt reguljära utbildningsutbud som omfattar sjuksköterskeprogram, barnmorskeprogram, fem specialistsjuksköterskeprogram samt forskarutbildning. I många års tid har vi haft ett mycket högt söktryck till våra utbildningar och kunnat konstatera att våra studenter liksom arbetsgivarna som anställer dem efter avslutad utbildning är mycket nöjda. Dessutom har vi en väldigt hög prestationsgrad, det vill säga andelen av våra studenter som slutför sin utbildning är närmare hundra procent.

Framtidsprognoserna från både Statistikmyndigheten och Universitetskanslersämbetet visar att bristen på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kommer att kvarstå eller öka fram till 2035. Världshälsoorganisationen, WHO, uttrycker i en nyligen utgiven rapport att Europas offentligt finansierade sjukvårdssystem står under stora hot på grund av personalbrist. Socialstyrelsen anser att utmaningarna inom kompetensförsörjningen behöver breddas till att handla om hur vi på bästa sätt tar tillvara och hur vi behöver utveckla befintliga kompetenser i hälso- och sjukvården. Det nationella vårdkompetensrådet har i flera rapporter pekat på olika insatser för att bidra till kompetensförsörjningen till vården som innefattar utbildningsinsatser på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå.

Regeringens besked är ett kvitto på att Sophiahemmet Högskolas utbildningar håller hög kvalitet och bidrar både till vården och samhällsutvecklingen. Nu kommer vi kunna anta fler studenter som vi tidigare behövt säga nej till. Dessutom får vi ännu större möjligheter att möta oförutsedda samhällsbehov såsom våra utbildningsinsatser under pandemin och pågående utbildningsinsatser för ukrainsk vårdpersonal som flytt kriget.

Pressmeddelande

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.