English
Meny

MeCaLL

Titel

MeCaLL – Men as Carers in Later Life

Bakgrund

När män närmar sig sysslor som är förknippade med vården av den intima kroppen bryter de också mot en kulturell ordning som många gånger tar utgångspunkt i bilder kring försörjarmaskulinitet och mannens upphöjda plats i kärnfamiljen. Att bryta mot dessa ordningar innebär – inte bara för den enskilde mannen utan även för omgivningen – att identiteten på många sätt troligtvis behöver omförhandlas.

Syfte

Syftet är att beskriva äldre mäns identiteter, vårdasvar och stöd från omgivningen när den informella vården utgör fundamentet i mäns dagliga tillvaro.

Metod

Analyser av kvalitativ intervju- och observationsdata med äldre män med primärt informellt vårdansvar, samt med äldre vårdande mäns partner, vuxna barn och formella vård- och omsorgskontakter. Till dags dato har projektet genererat 9 vetenskapliga publikationer och 4 bokkapitel.

Betydelse

Förståelsen för genus som normskapare är något som behöver beforskas för att yrkesverksam vård och omsorgspersonal ska kunna förstå och möta normbrytande praktiker. Kunskap om män i okonventionella vårdrelationer har också en vidare betydelse för förståelsen av jämställdhet, då ökad kunskap om män i dessa sammanhang också ställer större krav på män i en vidare mening.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Finansiär

Sophiahemmet Högskola, Röda Korset Högskola

Kontaktperson

Jonas Sandberg, Sophiahemmet Högskola och Henrik Eriksson, Röda Korsets Högskola

Övriga samarbetspartners

Keith Pringle, Uppsala Universitet
Ingrid Hellström, Ersta Sköndal Bräcke Högskola