English
Meny

FBI – Family Business and Illness

Titel

FBI – Family Business and Illness

Bakgrund

Majoriteten av Sveriges privata företag (från små till stora företag) är familjeföretag som ägs och drivs av personer som är mellan 55 och 70 år gamla. Forskning visar att den höga genomsnittsåldern för företagare är en stor utmaning för framtidens företag och för samhället. Ökad ålder leder till ökad risk för ohälsa och sjukdom, vilket är en stor risk för företagen, deras anställda och andra intressenter.

Syfte

Syftet är att undersöka hur långvarig sjukdom påverkar familjeföretagare (som familj) och hur hanterar familjeföretagare sjukdomen i familjen, samt hur långvarig sjukdom påverkar företaget (prioriteringar, investeringar, ekonomi) och hur påverkar sjukdomen intressenter (investerare, anställda).

Metod

Case-study design med analys av både kvalitativa och kvantitativa data. Data kommer bestå av såväl individuella intervjuer, fokusgruppintervjuer, observationer, offentliga dokument såsom årsredovisningar och årsrapporter, officiell statistik och enkäter. Projektet planeras starta under VT21.

Betydelse

Projektet avser att öka förståelsen för hur kronisk sjukdom, bland ägare och ledare i familjeföretag, påverkar relationer, mål och prioriteringar dels bland ägarna och inom familjen och dels på företagets arbetsorganisation.

Forskningshuvudman

Jönköping University

Finansiär

Jönköping University

Kontaktperson

Jonas Sandberg, Sophiahemmet Högskola

Övriga samarbetspartners

Karin Hellerstedt, Jönköping University (projektledare)
Mattias Nordqvist, Handelshögskolan,Stockholm
Jonas Sandberg, Sophiahemmet Högskola