English
Meny

ADVOC-ATE

Titel

ADVOC-ATE: Averting Domestic Violence among Older Couples – Assessment Through Evidence

Bakgrund

Vid demenssjukdom finns en ökad risk att utsättas för våld. Våldsutsatthet riskerar leda till ytterligare fysisk och psykisk ohälsa hos den utsatta eller t.o.m. för tidig död, vilket talar för vikten av att förebygga detta. Det finns samtidigt ett kunskapsglapp gällande såväl definitioner, screening, interventioner och preventivt arbete, varför våld bland äldre personer generellt, och personer med demenssjukdom i synnerhet, behöver uppmärksammas.

Syfte

Syftet är att undersöka förekomst av och orsaker till våld mot äldre personer med demenssjukdom som vårdas av en anhörig i det egna hemmet

Metod

Datainsamling kommer ske via; fokusgruppintervjuer med vård- och omsorgspersonal, individuella intervjuer med anhöriga samt frågeformulär till anhöriga. Baserat på resultaten från den empiriska datan kommer instrumentutveckling genomföras i syfte att skapa ett riskbedömningsinstrument för partnerrelaterat våld i samband med vårdande. Datainsamling är planerad att starta VT21.

Betydelse

Genom att studera våld i parrelationer, där den våldsutsatta har en demenssjukdom, kan ökad kunskap erhållas vilket kan bidra till bättre omhändertagande i ett tidigt skede och minska lidandet för både den våldsutsatta som förövaren.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Finansiär

Konung Gustav V:s Frimurarestiftelse, Sophiahemmet Ideell förening, Jönköping University

Kontaktperson

Jonas Sandberg, Sophiahemmet Högskola

Övriga samarbetspartners

Linda Johansson, Jönköpings University
Claudia Cooper, UCL, UK