English
Meny

Vetenskaplig metod

Forskarutbildningskurs

7,5 hp Forskarnivå Halvfart

Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas kunskaper om kvantitativa och kvalitativa metoder med utgångspunkt i studier inom forskningsområdet, samt att utveckla förmågan till kritisk reflektion över metoders möjligheter och begränsningar.

Kursen omfattar 10-15 kursdagar. Skriftliga individuella inlämningsuppgifter varvas med enskilt arbete eller grupparbete med studieuppgifter relevanta för den individuella studieplanen. Kursen examineras med individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt ett examinationsseminarium.

Fakta om kursen

Ges som
Forskarutbildning

Utbildningskostnad
Ingen kostnad

Omfattning
7,5 högskolepoäng
Halvfart

Kursperiod
VT22 vecka 14-23

Anmälningsperiod
2022-01-25 till 2022-03-27    

Upplägg

Kursen ges på halvfart där kursdagar på Campus varvas med studentaktiverande undervisningsmoment på distans.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att den forskarstuderande är antagen till utbildning på forskarnivå. Första prioritet gällande urval är forskarstuderande vid Sophiahemmet Högskola. Andra prioritet har forskarstuderande från andra högskolor och universitet.

Innehåll

– Forskningsdesign, datainsamling och datakvalitet inom kvantitativ metod
– Kvantitativ forskningsmetodik inklusive klinisk epidemiologi
– Mätmetoders validitet och reliabilitet
– Statistiska analysmetoder
– Kvalitativ forskningsmetodik inkluderande teorianvändning och kriterier för trovärdighet och överförbarhet
– Generiska principer för analys och tolkning av kvalitativa data
– Kvalitetsgranskning, värdering och tolkning av vetenskapliga studier

Kursledare