English
Meny

VIL

Verksamhetsintegrerat lärande utgör en stor del av studierna för både sjuksköterskestudenter och specialistsjuksköterskestudenter. Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på inför dina praktikperioder.

Allmän information om VIL

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet. Syftet med VIL i utbildningen på grund- och avancerad nivå är att studenten ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Studenten ska också utveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt samt tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt.

Du kan också läsa mer om VIL hos Region Stockholm. Regionen har nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Du kan läsa mer om detta här.

Behöver du nå högskolan gällande din VFU-placering så ska du lägga in ett ärende via e-tjänsten Ansöka om studentärende. Alla ärenden behandlas individuellt och du får svar direkt i tjänsten.

Handledarsidor

Här hittar du som är handledare information, kontaktuppgifter och dokument som behövs vid VIL/VFU

Mer information om vad som gäller för VIL hittar genom att klicka på de blå knapparna nedan.

eTjänstekort

Innan din första VFU-placering inom Region Stockholm ska du beställa och hämta ut ett eTjänstekort, en personlig identitetshandling som alltid skall bäras i all VIL och VFU verksamhet. För att kunna beställa och inneha eTjänstekortet krävs att du genomför och blir godkänd i kursen JoBSH, en grundläggande webbutbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Här loggar du in i JoBSH. Här finner du information om hur du går tillväga för att fotografera dig och hämta ut ditt eTjänstekort. Om du redan innehar har ett eTjänstekort behöver du inte skaffa ett nytt, men du förväntas kunna styrka genomförd JoBSH-utbildning med intyg.

Information om eTjänstekort

Information om JoBSH

Hälsointyg och vaccinationer

Innan du kan delta i VFU behöver du göra en digital hälsodeklaration som Studenthälsan går igenom. Beroende på dina svar kommer Studenthälsan eventuellt att kontakta dig via telefon. Studenthälsan utfärdar sedan ett hälsointyg som du ska kunna visa upp på din VFU-placering. På Studenthälsans hemsida hittar du mer information om hälsointyget och hur hälsodeklarationen ska fyllas i.

Inför den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds alla studenter vaccination. Sophiahemmet Högskola samarbetar med Aleris för vaccinationer. Du bokar tid för vaccination genom att mejla Aleris på info.halsovard@aleris.se alternativt ringa 010-6010311. Mer information om vad som gäller för vaccinationer hittar du här.

Frånvaro eller skada under pågående VFU

Vid frånvaro under din VFU ska du anmäla detta via e-tjänsten Rapportera frånvaro under VFU och meddela den verksamhet där din VFU är förlagd.

Vid skada under VFU behöver du göra ett ärende via e-tjänsten Skadeanmälan. Du behöver även anmäla skada som skett under VFU till Studenthälsan, högskolans försäkringsbolag Folksam samt Försäkringskassan. Följ instruktionerna i e-tjänsten.

En arbetsskada eller stickskada kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

KliPP

KliPP eller Kliniskt placeringsprogram är ett system inom Region Stockholm som används för administration och kommunikation kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU). KliPP är tillgängligt för studerande, utbildningsanordnare och landstinget. Via KliPP kan du se vilka placeringar som är aktuella för dig och ta del av information som rör din placering, t.ex. adress, kontaktpersoner och studiedokument inför din VFU. All information om din VFU-plats mejlas till dig, så kom ihåg att bevaka din e-post.

Engångskläder

Studenter och lärare/instruktörer ska byta om till engångs eller personalkläder i samband med träning, undervisning och examinationer på KTC.

Engångskläder kan hämtas från de vita skåpen som finns placerade utanför studentexpeditionen i Hus R, plan 2. Studenter vid Sophiahemmet Högskola ges möjlighet att hämta ut ett set med engångskläder per termin. Här kan du läsa klädrutinen i sin helhet.

VFU

När du är ute på VFU bör du följa gällande föreskrifter beträffande hygien, klädsel och smycken. Du ska också bära namnskylt med högskolans logga under VFU. En VFU vecka omfattar 32 obligatoriska timmar och de övriga 8 timmarna utgörs av enskilda studier, seminarier, föreläsningar eller examination. Du ska följa det fastställda schemat och de tider som gäller på vårdverksamheten. Det är inte möjligt att byta VFU-placering. Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU/VIL-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Om du anser dig ha särskilda skäl att ta hänsyn till vid placering av VFU, behöver du skicka in en ansökan via e-tjänsten Ansöka om studentärende. Den bör vara inskickad senast 15 maj för VIL/VFU för nästföljande hösttermin och 15 november inför VIL/VFU på vårterminen. För fördelning av VFU-platser tillämpar vi en prioriteringsordning som är fastställd av Utbildningsnämnden.

KTC – Clinicum

KTC eller Kliniskt Träningscentrum finns på Danderyds sjukhus AB, hus 1 och 2. Där får medarbetare och studenter utbildning och möjlighet att träna teoretiska och praktiska moment för god patientsäkerhet. På Clinicum finns särskilda rutiner för klädsel. Här hittar du Sophiahemmet Högskolas information kring klädrutinen vid KTC. Här finner ni information om drop-in tider för studenter på KTC. Danderyds sjukhus har också spelat in en välkomstfilm som du gärna får titta på innan du besöker dem. Filmen hittar du här.

Studentstöd

Sophiahemmet Högskola har avtal om studenthälsovård för sjuksköterskeutbildningens studenter med Studenthälsan vid Karolinska Institutet (KI). De ordnar olika gruppaktiviteter och samtal för att främja din hälsa. Studenthälsan vid Karolinska Institutet (KI) har tystnadsplikt och alla besök hos dem är kostnadsfria.

Studenthälsa.se är din portal till studenthälsa, oavsett var eller hur du pluggar.