English
Meny

Fred Johansson

Min drivkraft kommer ur en önskan att förstå vad som ligger bakom att allt fler unga idag rapporterar svårigheter med ångest, depression och sömn och hur dessa hänger samman.

Min forskning handlar om att identifiera orsaker till ångest och depression hos universitetsstudenter, med ett särskilt fokus på hur sömn påverkar förmågan att hantera olika påfrestningar. Det är välkänt att sömn är starkt kopplat till psykisk hälsa, men på vilket sätt dålig sömn leder fram till depression och ångest är mindre utforskat.

En hypotes är att otillräcklig sömn gör personer sämre rustade att hantera andra typer av påfrestningar, vilket i sin tur kan öka risken för ångest och depression. Min forskning syftar till att undersöka den här hypotesen, med målet att kunskapen ska kunna leda till bättre metoder att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos studenter.

Pågående projekt

Mitt doktorandprojektet är en del av Sustainable University Life (SUN-studien). Projektet innefattar en stor datainsamling, där över 4000 högskolestudenter följs med web-enkäter var tredje månad under ett års tid. Syftet med projektet är identifiera risk- och friskfaktorer till psykisk ohälsa och smärta hos universitetsstudenter.

Fred Johansson

Titel
Doktorand, Leg. psykolog

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
073-951 61 58

Epost
fred.johansson@shh.se

ORCID
0000-0001-9717-0935

Avhandlingens prel. titel
Mental health among university students – a cohort study to identify risk factors and how they are affected by sleep.

Planerad disputation
2024