Menu

Research

Sophiahemmet Högskola har en lång tradition av forskning inom omvårdnadsområdet. Här verkar ett trettiotal forskare – disputerade lärare, docenter och professorer – och ett tjugotal doktorander. Högskolans samlade forskning bidrar med ny kunskap som kan utveckla hälso- och sjukvården.

Inom Sophiahemmet finns ett eget Forskningslaboratorium som ger unika möjligheter till patientnära forskning.

Människan i sjukdom, vård och hälsa

Vårt forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa belyser patienters erfarenheter av vården, reaktioner på sin sjukdom och vägen till återvunnen hälsa. Kunskapsområdet omfattar också människans upplevelser när bot inte är möjlig. Forskningen har huvudsakligen en klinisk inriktning och sker tillsammans med olika vårdverksamheter och forskargrupper nationellt och internationellt.

Etikrådet

Sophiahemmet Högskola har ett Etikråd. Rådet är ett stödorgan för nämnder och andra råd vid högskolan. Etikrådet är också ett stöd för enskilda forskare inför deras etikansökningar till Regional Etikprövningsnämnd i samband med starten av ett forskningsprojekt.

Medlemmar i Etikrådet

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden fastställer Utbildningsplan och kursplaner i forskarutbildningen vid högskolan. Nämnden föreslår även strategiska satsningar för forskningsområdet Människan i sjukdom, vård och hälsa och bereder ärenden till Sophiahemmet Ideell förenings Forskningsutskott, exempelvis stipendieansökningar.

Medlemmar i forskningsnämnden

Forskningslaboratorium

I Sophiahemmets Forskningslaboratorium finns unika möjligheter till avancerade analyser. Forskningsprojekt drivs här i samverkan mellan sjukhusets vårdgivare och forskare vid högskolan.

Läs mer här

Prioriterade forskningsområden

Akutsjukvård

Akutsjukvården i Sverige står inför stora utmaningar. Några av orsakerna är en åldrande befolkning, ökat antal besök på akutmottagningar, större efterfrågan på prehospitala insatser och samtidigt en mindre andel yrkesverksamma inom området. Detta ställer höga krav vårdpersonalens kompetens. Nya organisatoriska lösningar som håller hög kvalitet med patienten i fokus måste utvecklas. Det är vad forskningsområdet inom akutsjukvård handlar om.

Reproduktiv och perinatal hälsa

Reproduktiv och perinatal hälsa handlar om vården före, i samband med och efter barnafödande. Ett område som i takt med att vården blir allt mer avancerad, ställer höga krav på vårdpersonalens kunskap och kliniska kompetens.

De olika delprojekten inom denna forskningsinriktning fokuserar på erfarenheter av exempelvis behandlingar, vårdhändelser och reproduktiva trauman och hur dessa i sin tur påverkar hälsa och livskvalitet.

Långvariga sjukdomstillstånd

Vården vid långvariga sjukdomstillstånd är komplex och står inför stora utmaningar. Nya behandlingsmetoder och en växande befolkning kräver en ständig kompetensutveckling. Inom forsknings-inriktningen studeras patienternas upplevelser av vården och olika behandlingsmetoder i samband med långvariga sjukdomstillstånd. Målet är att förbättra omvårdnaden och utveckla nya metoder för att nå hälsa och livskvalitet och när bot inte är möjlig en värdig död.

"När jag kom med i Sophia Step Study fick jag en förändrad inställning till motion"

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen