Meny

Kognitiv sjukdom

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Specialistsjuksköterskan med fördjupade kunskaper inom området kognitiv sjukdom, arbetar bland annat med patienter med olika typer av demenssjukdomar och deras närstående.

Vården av personer med kognitiv sjukdom är komplex.  För att kunna erbjuda ett professionellt och säkert omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de varierande situationer som kan uppstå.

Specialistsjuksköterskan med inriktning vård vid kognitiv sjukdom har specialiserade kunskaper och färdigheter om kognitiva sjukdomstillstånd utifrån ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv, och kan efter utbildningen medverka i, leda och utveckla  evidensbaserad omvårdnad och stöd till personer med kognitiv sjukdom och till närstående.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Reguljär utbildning

Omfattning
60 högskolepoäng
Halvfart

Studieform
Webbaserad distansutbildning

Programstart
2022-08-22

Introduktionsdagen genomförs digitalt

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H22KS

Anmälningsperiod
2022-02-15 – 2022-03-15

Studiebesök och frågestund
inför ansökan HT 2022
2022-03-04 kl. 14.00-15.00 (digital)

Omvårdnadsvetenskap

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola tar utgångspunkt i en humanistisk grundsyn där människan i sjukdom, vård och hälsa står i fokus. Centrala perspektiv är människans villkor i det dagliga livet, dennes närstående, vårdens miljö och vårdandet. Därtill har huvudområdet fokus på att främja hälsa, lindra lidande och bidra till livskvalitet och välbefinnande under hela livscykeln. Omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola står som huvudområde i nära relation till andra vetenskaper inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens professioner.

Pedagogiskt förhållningssätt

De pedagogiska förhållningssättet i Specialistsjuksköterskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt och undervisningen är tydligt forskningsanknuten.

Programmet ges som en webbaserad distansutbildning på halvfart, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga på högskolans virtuella utbildningsmiljö. Här erbjuds även digitalt överförda föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter. I undervisningen blandas föreläsningar, verksamhetsintegrerat lärande och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier.

Stort behov av specialistsjuksköterskor

"Covid-19-pandemin har visat på behovet av kunskaper inom äldrevården och inom vården av personer med demenssjukdom. Här kan specialistsjuksköterskan verkligen bidra med sin kompetens!"
— Ragnhild Hedman, lektor

Examination

Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. Examinationen fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter och som återkoppling på uppnådda lärandemål. Utöver examinationerna tillkommer kurskrav och obligatoriska moment som till exempel seminarier, färdighetsträning av medicintekniska moment och simulering.

Nu har jag fördjupade kunskaper om demensvård och förstår hur viktigt det är att fortsätta utvecklas inom området!

— Jenny, specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

Examen och framtidsutsikter

Efter två års studier på halvfart med godkända resultat får studenten sin specialistsjuksköterskexamen – inriktning vård vid kognitiv sjukdom och magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, vilka uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Framtidens demensvård behöver specialistsjuksköterskor för en trygg och säker vård och behovet är stort i hela landet.

Behörighet

Allmänt

För alla utbildningar på avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola krävs

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/ vårdvetenskap/medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Särskild behörighet

För Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård vid kognitiv sjukdom krävs, förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Urval

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård vid kognitiv sjukdom:

 • 50% akademiska poäng
 • 50% yrkeslivserfarenhet

Examen

Efter godkända 60 hp får studenten:

 • Specialistsjuksköterskeexamen – inrikting vård vid kognitiv sjukdom
 • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap

Efter godkännande av samtliga kurser (60 hp) kan studenten dessutom ansöka om att diplomeras till Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia. Diplomeringen sker vid en högtidsceremoni på Silviahemmet i Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska

Kurser

 • Att leva med kognitiv sjukdom 7,5hp
 • Personcentrerat förhållningssätt vid komplexa vårdbehov hos personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
 • Sjuksköterskans specifika ansvarsområde i vården av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
 • Att leda och utveckla framtidens vård av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
 • Forskningsmetodik 7,5hp
 • Självständigt arbete 15hp
 • Vårdutveckling och teamledarskap i omvårdnaden av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
Studievägledare
Programansvarig
Studierektor