Meny

Palliativ vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet , inriktning palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola (samordnat)

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Vill du vara med och leda utvecklingen i palliativ vård, då behövs du som Specialistsjuksköterska!

För att säkra hög kvalitet, med forskningsanknytning och klinisk relevans som svarar an mot samhällets framtida behov, har Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola utvecklat ett gemensamt specialistsjuksköterskeprogram med inriktning palliativ vård. Utbildningen ges i samverkan, vid båda lärosätena, och är i huvudsak nätbaserad.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
HT 2020
Campusförlagda introduktionsdagar på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H20PA

Ansökningsperiod
17 februari – 16 mars 2020

Specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård anordnas i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola 

Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt. I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga. Som student i specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård blir du antagen till båda lärosätena och undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda lärosätena. Efter avslutad examen får också du ett examensbevis undertecknat av båda lärosätena.

Pedagogik och undervisningsformer

Programmet bedrivs på halvfart och utbildningens nät-baserade utformning ger god möjlighet att kombinera studierna med arbete. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad du som student förväntas kunna efter genomförd utbildning. Innehåll och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål. Den pedagogiska grundhållningen utgår från ett studentaktiverande synsätt. Det innebär att du som student är huvudperson och tar ett eget ansvar för ditt lärande och för att utveckla fördjupad kunskap genom

att arbeta individuellt och i grupp utifrån aktuella problemställningar, realistiska vårdsituationer samt aktuell litteratur.
Den nätbaserade undervisningen genomför du i dialog med andra studenter och lärare och med vissa obligatoriska campusmoment (2-3 dagar/kurs). Verksamhetsintegrerat lärande, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, samt lärandeaktiviteter innefattande studieuppgifter, seminarier, samt föreläsningar och examinationer ingår.

Det är jätteviktigt att den palliativa vården håller en god kvalitet och fortsätter att utvecklas. Det är en vård som berör alla.

— Sandra, specialistsjuksköterska med inriktning palliativ vård

Progression och professionell utveckling

De olika kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls.

Behörighet

För antagning till specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på avancerad nivå. Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola tillämpar föreskrifter om grundläggande behörighet som framgår av 7 kap., 28-30 §§ samt föreskrifter om särskild behörighet som framgår av 7 kap. 31 § i högskoleförordningen (1993:100).

Den sökande ska således uppfylla följande krav:

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
 • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska

Särskild behörighet för antagning till kurser inom programmet framgår av respektive kursplan.

Examen

 • Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning palliativ vård
 • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska

Kurser

 • Den palliativa vårdens etik och värdegrund, 7,5 hp
 • Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ vård 7,5 hp
 • Att möta komplexa palliativa vårdbehov – teamarbete, kommunikation och ledarskap 15 hp
 • Vetenskaplig teori och vetenskaplig metod, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp
 • Leda och utveckla  palliativ vård, 7,5 hp

Ny utbildning för framtidens palliativa vård

Nu startar ett ny specialistutbildning i palliativ vård som ges i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Allt för att samla den främsta kompetensen i ämnet.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen