Meny

Kognitiv sjukdom

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Specialistsjuksköterskan som verkar inom vården av personer med kognitiv sjukdom arbetar med till exempel patienter med olika typer av demenssjukdomar och deras närstående.

Vården av personer med kognitiv sjukdom är komplex.  För att kunna erbjuda ett professionellt och säkert omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de varierande situationer som kan uppstå.

Specialistsjuksköterskan med inriktning vård vid kognitiv sjukdom har specialiserade kunskaper och färdigheter om kognitiv sjukdom utifrån ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv, och kan efter utbildningen ge evidensbaserad omvårdnad till personer med kognitiv sjukdom och stöd till närstående.

Dessutom ges förmågan att leda och utveckla dagens och framtidens vård av personer med kognitiv sjukdom.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Reguljär utbildning

Omfattning
60 högskolepoäng
Halvfart

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
HT 2020

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H20KS

Ansökningsperiod
17 februari – 16 mars 2020

Omvårdnadsvetenskap

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Den utgår från en humanistisk människosyn där alla individer har lika värde. För att kunna erbjuda professionell omvårdnad krävs fördjupade kunskaper inom omvårdnadsvetenskap men även inom medicinsk vetenskap, beteendevetenskap, ledarskap och pedagogik.

Centrala begrepp inom huvudområdet är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Kärnkompetenserna inom omvårdnad är:
– Personcentrerad vård
– Säker vård
– Informatik
– Samverkan i team
– Evidensbaserad vård
– Förbättringskunskap
– Ledarskap och pedagogiska insatser

Pedagogiskt förhållningssätt

De pedagogiska förhållningssättet i Specialistsjuksköterskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt och undervisningen är tydligt forskningsanknuten.

Programmet ges som en webbaserad distansutbildning på halvfart, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga på högskolans virtuella utbildningsmiljö. Här erbjuds även digitalt överförda föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar, verksamhetsintegrerat lärande och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier.

Examination

Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. Examinationen fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter och som återkoppling på uppnådda lärandemål. Utöver examinationerna tillkommer kurskrav och obligatoriska moment som till exempel seminarier, färdighetsträning av medicintekniska moment och simulering.

Nu har jag fördjupade kunskaper om demensvård och förstår hur viktigt det är att fortsätta utvecklas inom området!

— Jenny, specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

Examen och framtidsutsikter

Efter två års studier på halvfart med godkända resultat får studenten sin specialistsjuksköterskexamen – inriktning vård vid kognitiv sjukdom och magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, vilka uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Framtidens demensvård behöver specialistsjuksköterskor för en trygg och säker vård och behovet är stort i hela landet.

Behörighet

Allmänt

För alla utbildningar på avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola krävs

 • Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng (hp) inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Särskild behörighet

För Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård vid kognitiv sjukdom krävs, förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Urval

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård vid kognitiv sjukdom:

 • 50% akademiska poäng
 • 50% yrkeslivserfarenhet

Examen

Efter godkända 60 hp får studenten:

 • Specialistsjuksköterskeexamen – inrikting vård vid kognitiv sjukdom
 • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap

Efter godkännande av samtliga kurser (60 hp) kan studenten dessutom ansöka om att diplomeras till Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia. Diplomeringen sker vid en högtidsceremoni på Silviahemmet i Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska

Kurser

 • Att leva med kognitiv sjukdom 7,5hp
 • Personcentrerat förhållningssätt vid komplexa vårdbehov hos personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
 • Sjuksköterskans specifika ansvarsområde i vården av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
 • Att leda och utveckla framtidens vård av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
 • Forskningsmetodik 7,5hp
 • Självständigt arbete 15hp
 • Vårdutveckling och teamledarskap i omvårdnaden av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp

Specialistsjuksköterskeprogram

På Sophiahemmet Högskola finns specialistsjuksköterskeprogram med inriktning akutsjukvård, ambulanssjukvård, gastroenterologisk vård, hjärtsjukvård, palliativ vård och vård vid kognitiv sjukdom.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen