Meny

Information om VFU - Covid-19

Denna sida sammanställer information till studenter med planerad VFU. Sidan uppdateras om omständigheter ändras eller myndighetsbeslut påverkar vår ambition att säkerställa att våra studenter kan fullfölja sin utbildning. Senaste uppdatering gjordes 4 april. Läs mer under frågorna nedan.

VFU

Studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska fortsatt följa Region Stockholms rekommendationer som finns här. Rekommendationer som utfärdats för medarbetare i verksamheterna hittar du här. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad med respektive verksamhetsansvarig. Du som är student och behöver komma i kontakt med högskolan gällande VFU-frågor ska anmäla ditt ärende i tjänsten Ansökan studentärende. Andra studierelaterade ärenden hanteras som tidigare via tjänsten Studieadministration. Du hittar också aktuella telefonnummer här. Du kan också alltid kontakta dina lärare om du har frågor.

VIL

Färdighetsträning på Clinicum på Danderyds sjukhus ordnas enligt schema och mer information finns i respektive kurs i Canvas.

Frågor och svar till VFU-studenter om Corona

Kan jag genomföra min VFU om jag inte är vaccinerad?

Sophiahemmet Högskola rekommenderar studenter att vaccinera sig mot Covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Särskilda råd föreligger för ovaccinerade. Som student har du ett personligt ansvar att följa de rekommendationer och riktlinjer som gäller.

Inom Region Stockholm avgör varje verksamhet vilka patientsäkerhetsrisker som ovaccinerad personal och studerande kan innebära för verksamheten. För student som verksamheten stänger av på grund av ovanstående gäller den ordinarie rutin och process for avbruten VFU som beskrivs i Regler och handläggning för verksamhetsintegrerat lärande på grundnivå och avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola.pdf).

Hur får jag svar på mina VFU-frågor?

Eftersom många frågor är snarlika har vi valt att samla de vanligaste frågorna och svaren här. Får du inte svar på din specifika fråga så är du välkommen att höra av dig till oss. Gäller det inställd VFU-placering ska du använda e-tjänsten Ansökan studentärende. I tjänsten väljer du ”Särskilda skäl vid VFU-placering”. För att vi ska kunna bistå dig med just det som du behöver hjälp med, kommer du att få svara på ett antal kompletterande frågor:

 1. Vad är orsaken till ditt ärende?
 2. Vilken VFU-kurs gäller det?
 3. Vilken VFU-placering har du? (namn på verksamheten, namn på handledare/AKA, gärna telefonnummer)?
 4. Från vilket datum kan/kunde du inte delta i VFU som planerat?
 5. Hur många dagar har du kvar på din VFU?
 6. Vem är din kontaktlärare på Sophiahemmet Högskola?

Jag är gravid. Vad gäller för mig under min VFU?

Gravida ska inte vårda patienter med covid-19. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast i sitt beslut efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket anger att det finns begränsad forskning och information om covid-19 och graviditet. Då kunskapsläget är oklart ska försiktighetsprincipen råda menar Arbetsmiljöverket, alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få. 

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar även studenter som gör VFU ute i vårdverksamheter. Region Stockholm/SKR har utifrån denna lagstiftning beslutat att enskilda verksamheter har rätt att besluta om en gravid student ej kan göra sin VFU.
Om du är gravid och har pågående VFU, alternativt står inför en kommande VFU-placering och behöver diskutera din studiesituation är det viktigt att du lägger in ett ärende i tjänsten Ansökan studentärende. I tjänsten väljer du ”Särskilda skäl vid VFU-placering”. Där hjälper vi dig vidare.

Jag befinner mig i en riskgrupp eller har anhöriga i riskgrupp. Ska jag genomföra min VFU ändå?

Verksamheten där du genomför din VFU har ansvar att säkra studenternas trygghet under den verksamhetsförlagda utbildningen. Om du tillhör en av Folkhälsomyndigheten uttalad riskgrupp och Covid-19 patienter vårdas på din VFU-placering ska du lägga in ett ärende via Ansökan studentärende. För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver du bifoga ett läkarintyg.

Måste jag arbeta med Covid-19 patienter under min VFU-placering?

Tyvärr har vi ingen möjlighet att garantera en Covid-19 fri VFU-placering då tillgången på VFU-platser är mycket begränsad och Covid-19 patienter finns i stora delar av vården idag. Du har naturligtvis möjlighet att själv välja att göra studieuppehåll, och du kommer då att få möjlighet att återuppta dina studier beroende på turordning och platssituation.

Vilket ansvar tar Sophiahemmet Högskola om studenter blir smittade under VFU?

Sophiahemmet Högskola sätter alltid säkerhet och trygghet i första rummet. Verksamhetsförlagd utbildning är däremot en del av den utbildning du valt att genomgå och grund för examination. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad kontinuerligt med de regler och föreskrifter som gäller under din VFU och följer de direktiv du får vid den verksamhet du är placerad i.

Jag måste nyttja kollektivtrafik för att komma till min VFU-placering. Kan jag inte få byta till närmare plats istället?

Som vårdstudent är du en del av en samhällsviktig funktion som är prioriterad i kollektivtrafiken och du behöver inte begränsa ditt nyttjande av kollektiva färdmedel för resor i arbetsträningssyfte. Det är således inte möjligt att byta VFU-placering av detta skäl.

Jag befarar att min VFU inte kommer att vara ett tillfälle att lära utan enbart extra armar i vården?

Detta år har varit exceptionell på många sätt, men vi är övertygade om att den kunskap ni studenter inhämtat under de gångna terminerna ska komma till nytta under VFU-perioden. Verksamheten där du genomför din VFU har ansvar att säkra studenternas trygghet under den verksamhetsförlagda utbildningen men du måste också uppdatera dig på vad som gäller via ovanstående länkar från Vårdgivarguiden, samt följa de direktiv du får vid den verksamhet du är placerad i. Vi rekommenderar dig också att ta en dialog med din handledare vid verksamheten om du känner dig osäker.

Vilket ansvar tar högskolan för oss studenter under VFU?

I Sverige är VFU ett nationellt samarbete mellan landets universitet och högskolor, som lyder under högskoleförordningen, och landets regioner. Det är verksamheten där du genomför din VFU som har ansvar att säkra studenternas trygghet under den verksamhetsförlagda utbildningen, men högskolan har ett kontinuerligt samarbete med Region Stockholm för att säkerställa att VFU genomförs i enlighet med de direktiv som gäller.

Hur kommer examinationer att kunna genomföras om verksamhetsansvariga är upptagna i vården?

Sophiahemmets målsättning är att varje student som genomför sin VFU och har genomgått ordinarie studieplan ska kunna examineras som planerat vid terminens slut. Det är viktigt att alla nyutexaminerade studenters kompetens kommer vården till godo så fort som möjligt.

Min ursprungliga VFU-plats har blivit inställd. Hur säkrar jag att jag får min VFU för att få ut min examen?

Verksamhetsförlagd utbildning är en del av den utbildning du valt att genomgå och grund för examination. Skulle din VFU-plats bli inställd kommer vi med hjälp av Region Stockholms ansvariga för VFU att göra allt vi kan för att hitta en ny plats till dig. Lägg in ett ärende i e-tjänsten Ansökan studentärende. I tjänsten väljer du ”Särskilda skäl vid VFU-placering”. För att vi ska kunna bistå dig med just det som du behöver hjälp med, kommer du att få svara på ett antal kompletterande frågor:

 1. Vad är orsaken till ditt ärende?
 2. Vilken VFU-kurs gäller det?
 3. Vilken VFU-placering har du? (namn på verksamheten, namn på handledare/AKA, gärna telefonnummer)?
 4. Från vilket datum kan/kunde du inte delta i VFU som planerat?
 5. Hur många dagar har du kvar på din VFU?
 6. Vem är din kontaktlärare på Sophiahemmet Högskola?

Vad ska jag göra om jag är sjuk och inte kan komma till VFU-platsen?

Vi följer de riktlinjer som Region Stockholm och Smittskyddet beslutat och som gäller för såväl medarbetare som studenter. Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till oss och till den verksamhet där din VFU är förlagd. Du når oss via e-tjänsten Ansökan studentärende. I tjänsten väljer du ”Särskilda skäl vid VFU-placering”. För att vi ska kunna bistå dig med just det som du behöver hjälp med, kommer du att få svara på ett antal kompletterande frågor:

 1. Vad är orsaken till ditt ärende?
 2. Vilken VFU-kurs gäller det?
 3. Vilken VFU-placering har du? (namn på verksamheten, namn på handledare/AKA, gärna telefonnummer)?
 4. Från vilket datum kan/kunde du inte delta i VFU som planerat?
 5. Hur många dagar har du kvar på din VFU?
 6. Vem är din kontaktlärare på Sophiahemmet Högskola?

Ska jag komma till min VFU-plats om jag misstänker att jag kan ha smittats av Covid-19 men inte har symptom?

Om du behöver sjukanmäla dig så gäller de riktlinjer som Region Stockholm och Smittskyddet beslutat och som gäller för såväl medarbetare som studenter. Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till oss och till den verksamhet där din VFU är förlagd. Du når oss via e-tjänsten Ansökan studentärende. I tjänsten väljer du ”Särskilda skäl vid VFU-placering”. För att vi ska kunna bistå dig med just det som du behöver hjälp med, kommer du att få svara på ett antal kompletterande frågor:

 1. Vad är orsaken till ditt ärende?
 2. Vilken VFU-kurs gäller det?
 3. Vilken VFU-placering har du? (namn på verksamheten, namn på handledare/AKA, gärna telefonnummer)?
 4. Från vilket datum kan/kunde du inte delta i VFU som planerat?
 5. Hur många dagar har du kvar på din VFU?
 6. Vem är din kontaktlärare på Sophiahemmet Högskola?

Vad ska jag göra om någon i min närhet har smittats eller riskeras ha smittats?

Om så sker bör du ta kontakt med din VFU-plats och informera dem. Det är verksamheten där du genomför din VFU som har ansvar för dig under tiden du genomför den verksamhetsförlagda utbildningen. Beroende på den bedömning som görs kan det bli aktuellt att stänga av dig från din VFU-plats. Det beslutet fattas av enhetens chef/verksamhetsansvarig.

Finns det en risk att min VFU blir inställd helt och hållet och att inga nya VFU-platser går att få fram?

Sophiahemmet Högskolas ambition är att alla studenter ska kunna examineras enligt plan. Vi vet att alla studenter som genomgår sin utbildning hos oss behövs i vården. Vi, såsom övriga lärosäten, arbetar för att möjliggöra för alla landets studenter att kunna fullfölja sina utbildningar enligt plan.

Jag känner en djup oro inför min VFU. Jag känner att jag inte kommer att kunna praktisera mina teoretiska kunskaper. Kan jag få andra uppgifter på Sophiahemmet under tiden för att garantera mig en examen?

Vi beklagar att du känner en sådan oro. Verksamhetsförlagd utbildning är däremot en del av den utbildning du valt att genomgå och grund för examination. I Sverige är VFU ett nationellt samarbete mellan landets universitet och högskolor, som lyder under högskoleförordningen, och landets regioner.

Om du känner att du behöver stöd för din oro rekommenderar vi att du kontaktar Studenthälsan som får avgöra om du kan genomföra din utbildning som planerat. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid19.

Varför sänker ni inte närvarokravet för VFU under pandemin?

När det gäller närvarokravet för VFU tar vi ställning i varje enskilt fall utifrån hur du som student bedöms ha förutsättningar att uppfylla dina lärandemål. I den bedömningen väger vi samman vår skyldighet som högskola, de rättigheter du har som student och det avtal vi har med Region Stockholm angående VFU. Om du av någon anledning inte kan fullgöra din närvaroplikt, av egna skäl eller att din handledare tvingas prioritera annat, ber vi dig snarast kontakta oss via e-tjänsten Ansökan studentärende.

Finns det någon särskild prioriteringsordning för dem som får en VFU-plats under pandemin?

Vi på Sophiahemmet Högskola strävar efter att alla våra studenter ska ha möjlighet att hålla den studietakt som utbildningen har. Vissa verksamheter har tvingats avbryta VFU på grund av antingen säkerhetsskäl eller bristande möjlighet att kunna upprätthålla en fullgod akademisk utbildningsmiljö. Detta har drabbat studenter i olika terminer. Som student är det viktigt att du anmäler utebliven VFU via Ansökan studentärenden och där väljer ”Särskilda skäl vid VFU-placering”. När vi tagit emot din ansökan kommer vi att göra vad vi kan för att lösa situationen för dig i samråd med Region Stockholm.

Jag går i termin 6, finns det någon risk för att jag inte kommer att kunna ta examen som planerat?

Vårt fokus på Sophiahemmet Högskola är att tillsammans med Region Stockholm se till att vi säkrar att alla studenter når examensmålen. Vi strävar efter att alla våra studenter ska ha möjlighet att hålla den studietakt som utbildningen har. Som student är det dock fortfarande viktigt att du anmäler utebliven VFU via Ansökan studentärende, och där väljer ”Särskilda skäl vid VFU-placering” så vi kan hantera ditt ärende på ett säkert och rättvist sätt.