Meny

Frågor och svar

Om Corona

Frågor och svar till studenter om Corona

Det känns väldigt osäkert att skriva tentamen i sal just nu. Varför kan inte alla tentor bara göras på distans istället?

Sophiahemmet Högskola har reviderat tentamensrutinerna redan i våras utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och höstens tentamensschema är planerat utgående från de riktlinjer som fortsatt råder. I likhet med andra högskolor genomför vi endast de examinationer i sal som bedömts som nödvändiga att genomföra på plats utifrån ett kvalitetsperspektiv och för att uppnå examensmålen. All information om tentamina finns på Mina sidor i Tentamensschemat, som uppdateras kontinuerligt. Information om högskolans reviderade rutiner för tentamen hittar du här.

Hur kan högskolan garantera min säkerhet om jag måste komma in och skriva tentamen?

Sedan pandemin startade har högskolans salsförteckning gällande maximalt antal personer i respektive sal reviderats i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Även rutinerna för att undvika köbildning, platsutdelning osv har setts över och justerats för att kunna hålla fysiskt avstånd. Handsprit har placerats ut och vi har även sett över tentamenstiderna samt rörelseflöden för att hålla nere maximalt antal personer i byggnaderna. Du hittar mer info om detta här. För att smittsäkerhetsåtgärderna ska ha effekt är det viktigt att alla fortsätter att ta sitt personliga ansvar: Om man känner sig sjuk ska man inte komma till högskolan, utan sjukanmäla sig, och så anmäler man sig till omtentamen istället.

Det är också viktigt att man innan man kommer till tentamen har följt anvisningarna från tentamenssamordnaren:

  • Gör testtentamen så du vet att datorn fungerar och nödvändig programvara är uppdaterad! Gör du detta i god tid innan tentamen och problem uppstår så ringer du IT, som då kan bistå per telefon. Då hjälper du oss minimera fysisk interaktion på plats.
  • Behöver du lånedator: boka den i förväg enligt rutin, så vi kan förbereda den åt dig på ett säkert sätt.
  • Var på plats i god tid och sköt ev. toalettbesök innan du kommer in i salen.
  • Innan du går in i salen: tvätta händerna noggrant och använd handsprit vid behov.
  • Följ anvisningar gällande kö in till salen. Håll avstånd!
  • Se till att du har med dig det du behöver och gå till anvisad plats direkt och stanna där.
  • När du ska lämna tentamen, undvik att bilda kö  – visa hänsyn och invänta din tur.

Kan tentamensformat komma att ändras med kort varsel?

I rådande läge krävs extraordinära insatser och stor flexibilitet från oss alla för att anpassa oss till myndigheternas riktlinjer och för att hjälpa till att minska smittspridningen. Högskolans utgångspunkt är alltid att i så god tid som möjligt planera tentamina så att de uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav och examensmål, men samtidigt måste vi ta hänsyn till rådande omständigheter och myndigheternas riktlinjer. Vår utgångspunkt är att planera i så god tid det går för olika tentamenstillfällen utifrån ett kvalitetsperspektiv, examensmål och rådande omständigheter. I undantagsfall kan högskolan därför behöva ändra tentamensformat med kort varsel, vilket vi förstås beklagar. Vi uppdaterar tentamensschemat kontinuerligt och ber alla studenter att noga följa uppdateringarna där. Sophiahemmet som helhet och högskolans samordningsgrupp följer samhällsutvecklingen noga och samverkar både med ansvariga myndigheter och andra lärosäten.

Vilka rutiner har högskolan infört för att kunna ha salstentamen i det här utmanade läget?

Du hittar information om högskolans reviderade rutiner inför, under och efter tentamen här.

Varför kan det inte ordnas fler tillfällen för NKSE-examinationen?

NKSE är en nationell examination som ordnas via en central samordning på flera högskolor samtidigt. Här kan du läsa mer om NKSE. Sophiahemmet Högskola kan inte justera tid eller format för detta utan måste hålla sig till de allmänna riktlinjerna som gäller. Däremot har vi givetvis vidtagit samma säkerhetsåtgärder för NKSE som för övriga tentamenstillfällen (dvs halverat antal personer i varje sal, nya rutiner kring köande, platsutdelning, rörelseflöden, handsprit tillgängligt osv).

Jag misstänker att någon som är sjuk sitter och skriver tentamen i samma bänkrad som jag. Varför avvisas inte den personen från tentamenstillfället?

För att de säkerhetsåtgärder som högskolan vidtagit ska ha effekt krävs ett stort ansvarstagande av var och en som infinner sig vid tentamenstillfället. Ingen som känner sig sjuk eller har några som helst symptom ska komma till högskolan – vare sig det gäller tentamen eller något annat sammanhang. Däremot så utgår vi ifrån att om någon hostar så är det av annan anledning än att det relaterar till sjukdom av något slag. Högskolan har heller inga möjligheter att kontrollera någons faktiska hälsotillstånd utan vi måste lita på att vuxna människor inte medvetet utsätter andra för fara – precis som vid all verksamhet som kräver samröre människor emellan i samhället i övrigt.

Kan studenter fortsättningsvis få komma till högskolans lokaler?

Rekommendationen är fortfarande att man i första hand studerar hemifrån och nyttjar våra digitala kanaler, men högskolans lokaler är tillgängliga för dig som behöver det. Notera att du behöver passerkort för att komma in! Schemalagda aktiviteter gäller i första hand nya studenter och färdighetsträning. Biblioteket och studentexpeditionen har viss öppethållning men du kan också nå dem via digitala kanaler. Läs med på sidorna Bibliotek och Studentärenden.

Hur hanterar Sophiahemmet högskola krisen och bemöter studenternas oro och ärenden?

Högskolan har en samordningsgrupp som består av förvaltningschef (sammankallande), prefekter, studieadministrativ chef, kvalitetssamordnare och studierektor. Gruppen fortsätter träffas samt informera både personal och studenter så länge situationen kräver det.

Samordningsgruppen ansvarar också för att löpande ta fram handläggningsordning för olika angelägna frågor och beslutsunderlag (med konsekvensbedömning) till rektor gällande undervisning, examinationer och handledning.

Var hittar jag aktuell information från högskolan och vart ska jag vända mig med frågor som inte besvaras där?

På högskolans studentwebb ”Mina sidor” på shh.se publiceras löpande uppdateringar och svar på dina frågor. Hittar du inte svar där, finns e-tjänsten för vanliga studentärenden som du når via länken Studieadministration. Har du VFU-frågor ska du kontakta oss via e-tjänsten Ansökan studentärende. Dessutom finns självklart alla lärare och andra medarbetare till hands för att hjälpa till. Använd de vanliga kanaler du använder annars för att komma i kontakt med dina lärare.

Kommer jag att få den utbildning jag har rätt till trots allt som hänt?

Vi gör allt vi kan för att se till att ingen drabbas utbildningsmässigt av pandemin och det ansträngda vårdläget. Vi fortsätter arbeta för att din utbildning blir kvalitetssäkrad utifrån de obligatoriska nationella examensmålen. Det är vårt huvudansvar som lärosäte. Exakt hur det sker löser vi fortlöpande, i samverkan med myndigheter, vårdens aktörer och andra lärosäten.

Vad händer med mitt studiestöd om studierna bedrivs mest på distans?

Regeringen har meddelat att studerande får behålla studiestödet även om studietakten påverkas av skäl hänförliga till Corona-viruset. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd som du fått beslut om. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat. Vill du läsa mer, finns utförlig information här.

Vad händer med mitt studiestöd om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk och inte kan studera ska du anmäla det precis som vanligt. Då kan du få behålla dina studiemedel och få lägre krav på studieresultat. Det är viktigt att du gör din anmälan redan första sjukdagen. Vill du läsa mer, finns utförlig information här.

Vad händer med tentamen?

Tentamensschemat uppdateras fortlöpande. Förutom länken här, så hittar du alltid tentamensschemat på Mina sidors förstasida. Information går även ut via kurserna i Canvas, där respektive kursledare ansvarar för kommunikationen.

Hur hittar jag webbutbildningen om Coronaviruset?

Du hittar den webbaserade utbildningen om Coronaviruset här.

Senaste uppdatering 12 november 2020.

Vi har samlat specifika frågor och svar om VFU här.