Meny

Linda Gellerstedt

Pågående projekt

Projektet syftar till att utforska och undersöka faktorer som inverkar på patienters sömn vid vård på Svenska akutsjukhus samt att undersöka hur dessa kan komma att främja patienters sömn utifrån ett patient och omvårdnadsperspektiv. Sömn är viktigt för att upprätthålla god hälsa och i samband med sjukdom och/eller kroppskada ökar människans behov av sömn och det finns ett samband mellan sömnbrist och svåra sjukdomstillstånd och en ökad dödlighet. Flertalet studier visar att sömnstörningar och sömnbrist är vanligt förekommande bland patienter i samband med sjukhusvård. En störd sömn inverkar på sömnkvaliteten och detta inverkar exempelvis på patienters förmåga att koncentrera sig, hantera stress och oro samt de kan uppleva en sänkt smärttröskel. Att främja patienters sömn i samband med sjukhusvård är en viktig åtgärd inom professionen omvårdnad.

Linda Gellerstedt

Titel
Biträdande lektor, Med. dr,
Leg. sjuksköterska

Telefon
08-4062981, 070-0038692

E-post
linda.gellerstedt@shh.se

ORCID
0000-0002-1372-7757

Projekttitel
Patients´ sleep during care in emergency hospital in Sweden – patient and nursing perspective