SHH LOGO
SHH LOGO

Anna Klarare disputerade

Den 21 juni försvarade Anna Klarare sin avhandling ”Specialized palliative care teams: complementary perspectives of team functions and influences on patients and families” och examinerades därmed som medicine doktor.

Fokus i Anna Klarares forskningsprojekt har varit teamarbete inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Teamarbete är en rekommenderad modell för organisation av palliativ vård och rekommenderas av ledande aktörer inom palliativ vård så väl internationellt som nationellt.
I nationella riktlinjer anges att vi ännu inte har tydlig kunskap om bästa sättet att organisera teamets arbetssätt. Personer i behov av palliativ vård, och deras närstående, påverkas av hur vården organiseras och utförs.
Forskningsresultaten från avhandlingen påvisar att inom specialiserade palliativa hemsjukvårdsteam i Sverige arbetar teammedlemmar integrerat med varandra. Patienter som vårdas hemma och deras närstående upplever trygghet och kontinuitet genom teamen. Resultaten visar att väl fungerande team också är mer effektiva i sitt arbete. För att optimera teamarbete inom specialiserad palliativ hemsjukvård föreslås fokus på teameffektivitet genom att förtydliga roller och ansvar i teamet samt utveckla tydliga teamprocesser. Vidare att arbeta med tillgänglighet, förhållningssätt och lyhördhet som patienter och närstående menar innebär trygghet och vårdkontinuitet. Slutligen föreslås att kunskap, färdigheter och attityder för teamarbete är viktiga att utveckla genom gemensam utbildning för teammedlemmar samt att det är nödvändigt att prata om teamarbete för reflektion och utveckling.

Huvudhandledare: Carina Lundh Hagelin, Med dr, Sophiahemmet Högskola
Bihandledare: Bjöörn Fossum, professor, Sophiahemmet Högskola, Carl Johan Fürst, professor, Lunds universitet, Johan Hansson, Med dr, Karolinska Institutet
Opponent: Maria Carlsson, docent, Uppsala universitet
Betygsnämnd: Britt-Marie Ternestedt, professor, Ersta Sköndal Högskola, Magnus Sverke, professor, Stockholms universitet, Lena Von Koch, professor, Karolinska Institutet

Sophiahemmet Högskola gratulerar Anna till doktorstiteln.
 
Telefon: 08-406 29 55
E-post: anna.klarare@shh.se
 

Relaterade länkar:
Anna Klarare

Publicerad: 2016-06-21


  Skriv ut Skriv ut symbol