SHH LOGO
SHH LOGO
Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv, 7,5 hp

Kursen vänder sig till biståndshandläggare

Kursen har fokus på den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Utbildningen förmedlar kunskaper inom social-, omvårdnads- och medicinsk vetenskap. Fokus ligger på biståndshandläggarens funktion och uppdrag i mötet med personen med demenssjukdom, dess närstående och vårdaktörer som team.

Målet med utbildningen är fördjupade kunskaper om det friska och sjuka åldrandet, demenssjukdom, miljöns betydelse, krisreaktioner samt komplexa vård- och omsorgssituationer för att främja högsta möjliga livskvalitet hos människor med demenssjukdom och deras närstående.

Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet samverkar i utvecklingen och genomförandet av kursen med fokus på att bidra till utvecklingen av en framtida god demensvård.

Utbildningens utformning

Kursen bedrivs på kvartsfart. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudpersonen och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska situationer. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större ansvar läggs på studenten. Lärande är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.

Studenter som fullföljer kurs med godkänt studieresultat tituleras biståndshandläggare med Silviahemsdiplom. Avslutning och diplomutdelning sker under högtidliga former, i samverkan mellan Silviahemmet, Stockholms stad och Sophiahemmet Högskola.

Behörighet

  • Verksam som biståndshandläggare

Utbildningskostnad
15 500 kr (exkl moms).

Kursperiod
2019-01-31 - 2019-06-18
Två introduktionsdagar, en seminariedag under våren och en examinationsdag

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2019-01-31 - 2019-06-18
Sista anmälningsdag 2018-12-20

Information

För information om behörighet/antagning och innehåll:
Louise Eulau, studierektor
Tel: 08-406 28 57

För information om anmälan och betalningsvillkor:
Lotta Lindberg, utbildningsadministratör
Tel: 08-406 29 35

 

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut