SHH LOGO
SHH LOGO
Vårdprocessen inom akutsjukvård, 7,5 hp

Denna kurs är indelad i olika sessioner med det övergripande och gemensamma temat Förbättringsarbete inom akutsjukvårdskontextet:

- Patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård
- Evidensbaserad vård
- Implementering av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård.

Kursens innehåll speglar viktiga områden i specialistsjuksköterskors dagliga arbete. Tillika kommunicerar kursinnehållet med innehållet i majoriteten av de kompetensbeskrivningar som beskriver specialistsjuksköterskors kompetenser (SOSFS 1995:5).

Kursens fokusområden kommunicerar med de av Socialstyrelsen identifierade sex kärnkompetenser för sjuksköterskor:
- Personcentrerad vård
- Samverkan i team
- Evidensbaserad vård
- Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
- Säker vård
- Informatik

Ledarskap som är ett av sjuksköterskans tre huvudsakliga arbetsområden kräver att sjuksköterskorna känner ett engagemang inte bara i den konkreta arbetssituationen utan även det generella omvårdnadsarbetet och dess utveckling. Sjuksköterskan behöver dessutom vara väl förtrogen med verksamhetens mål för att effektivt kunna planera, leda och utveckla omvårdnadsarbetet. Med detta som bakgrund ligger i denna kurs även ett stort fokus på just ledarskap.
 
Under kursen kommer studenterna att genomföra och presentera ett förbättringsarbete där grunden ligger i studentens egen verksamhet alternativt från en verksamhet studenten själv valt att studera.

Målet med förbättringsarbetet skall vara att öka kvaliteten i vården, förbättra patientsäkerheten och minska kända vårdskador inom hälso- och sjukvården. Arbetet planeras och genomförs i enlighet med den så kallade PGSA-cykeln.

Syftet med detta är lägga grunden för ett reflekterande, analyserande och värderande förhållningsätt i direkt relation till ett kontinuerligt patientsäkerhetsarbete samt att under kursens gång erhålla verktyg och redskap som kan användas i både planerande och utförande av förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvård.

Kursinnehåll
- Akuta vårdprocesser
- Ledarskap
- Teamarbete
- Kommunikation
- Dokumentation
- Informatik
- Kvalitets- och utvecklingsarbete
- Organisation av akutsjukvård
- Samarbete med andra myndigheter
- Styrdokument

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-03-26 - 2018-06-07

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-03-26 - 2018-06-07
Sista anmälningsdag 2018-03-05

Information


Anders Rüter, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut