SHH LOGO
SHH LOGO
Specialistsjuksköterskeprogrammet - gastroenterologisk vård, särskilt fokus på endoskopi, 60 hp

HALVFART
UPPDRAGSUTBILDNING


Utbildningen genomförs i samverkan med Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Den framtida utvecklingen inom det gastrointestinala området skapar behov av specialistutbildade sjuksköterskor. Sophiahemmet Högskola har i nära samverkan med Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge utvecklat en specialistsjuksköterskeutbildning - inriktning gastroenterologisk vård med fokus på endoskopi.
I detta program inhämtar du specialistkunskaper inom gastroenterologisk vård med särskilt fokus på endoskopi utifrån ett personcentrerat förhållningsätt.

De fyra teoretiska kurserna genomförs huvudsakligen som distansutbildning i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online (SEO), vilket möjliggör att studier och arbete kan genomföras parallellt. Varje kurs inleds med en-tre föreläsningsdagar som även innefattar simuleringsövningar och varje kurs avslutas med en examination. Det innebär att du behöver vara på Sophiahemmet Högskola i Stockholm två-tre dagar var 10:e vecka.

Teoretiska kurser uppdelat på 4 kurser inklusive självständigt arbete, totalt 45 hp
Allt utbildningsmaterial finns i den virtuella utbildningsmiljön, där också kommunikation mellan studenter och lärare sker. Alla ingående föreläsningar spelas in och strömmas i den virtuella utbildningsmiljön, vilket möjliggör att du kan ta del av dem och övrigt utbildningsmaterial oberoende av tid och rum.

Kurser studieår 1

Kurs 1: Grundläggande kurs i gastroenterologisk vård, 7,5 hp avancerad nivå
(Introductory Course in Gastroenterological Care 7.5 higher education credits Second cycle)                    

Kurs 2: Fördjupningskurs – inriktning gastroskopi, 7,5 hp avancerad nivå (Advanced Course – in Gastroscopy 7.5 higher education credits Second cycle

Kurs 3:  Fördjupningskurs – verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med inriktning gastroskopi 7,5 hp avancerad nivå
(Advanced Course – Clinical Education with a Focus on Gastroscopy 7.5 higher education credits Second cycle)

Kurs 4: Fördjupningskurs – inriktning koloskopi 7,5 hp avancerad nivå
(Advanced Course – in Colonoscopy 7.5 higher education credits Second cycle)

Kurser studieår 2

Kurs 5: Forskningsmetodik 7,5 hp avancerad nivå (Research Methodology 7.5 higher education credits Second cycle) (anmälningslänk: https://shh.mynetworkglobal.com/registration/732/apply)

Kurs 6: Självständigt arbete – inriktning gastroenterologisk vård med särskilt fokus på endoskopi 15 hp avancerad nivå
(Independant Project in Nursing Science – Gastroenterological Care with Special Focus on Endoscopy 15 higher education credits Second cycle)
(anmälningslänk: https://shh.mynetworkglobal.com/registration/733/apply)

Kurs 7: Fördjupningskurs – verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med inriktning koloskopi 7,5 hp avancerad nivå
(Advanced Course – Clinical Education with a Focus on Colonoscopy 7.5 higher education credits Second cycle)

Verksamhetsintegrerad utbildning (VIL) uppdelat på 2 kurser, totalt 15 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen innefattar introduktioner, scenarieträning, klinisk handledning och färdighetsträning, verksamhetsförlagd undervisning och examinationer vid Sophiahemmet Högskola och simulatorcentrum, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Färdighetsträning med egen handledare kan genomföras på den egna arbetsplatsen. Självständigt arbete kan genomföras parallellt med VIL-kurserna.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
-Önskvärt är yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid gastrointestinal endoskopimottagning i minst tolv månader
 
Examen
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning gastrointestinal vård med särskilt fokus på endoskopia (vid fullgjorda kursfordringar enligt Alternativ 1 eller 2, studieår 2)
Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap (vid fullgjorda kursfordringar enligt Alternativ 1, studieår 2).

Betygsskala
Som kursbetyg tillämpas en tvågradig betygsskala med betygsgraderna G (godkänd) och U (underkänd).

Kursavgift
Ges inte HT18

Introduktioner, scenarieträning, verksamhetsintegrerad undervisning samt teoretiska och kliniska examinationer genomförs vid Sophiahemmet Högskola och Simulatorcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Klinisk handledning och färdighetsträning genomförs vid den egna arbetsplatsen med godkänd handledare.

Information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)
Anders Rüter, kursledare (för frågor om programinnehåll och upplägg)

 

Relaterade länkar
Socialstyrelsen föreslår nationell screening av tarmcancer(Socialstyrelsens pressmeddelande, den 13 juni 2013)

 
 Skriv ut symbol  Skriv ut