SHH LOGO
SHH LOGO
Personcentrerad omvårdnad vid njursvikt, 15 hp

Specialisering för sjuksköterskor

Avancerad nivå, halvfart

I denna kurs som omfattar 20 veckor på halvfart tillägnar du dig fördjupade kunskaper om personcentrerad vård vid njursvikt och en specialisering för att kunna bedriva god och säker vård inom det njurmedicinska området. Kursen ger dig också kompetens att vårda personer med avancerad njursvikt inom uremivård.

Det njurmedicinska området är stort och täcker såväl akut som kronisk njursvikt, vård inom den öppna hälso- och sjukvården och vård vid livets slut. Personer med njursvikt har behov av nära och livslång kontakt med sjukvården, och för att på bästa sätt optimera patientens livskvalitet krävs hög kompetens hos sjuksköterskor inom detta vårdområde.

För personer som lever med njursvikt uppkommer ofta komplexa omvårdnadssituationer där sjuksköterskans kompetens att kunna identifiera, bemöta och hantera fysiska, psykiska, sociala och existenstiella behov är avgörande för den drabbades livskvalitet. I kursen ges kunskaper som bygger på omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap, psykosocial omvårdnad och patientens lärande med utgångspunkt i den avancerade omvårdnadsvetenskapen. Andra viktiga delar som diskuteras är hur man på bästa sätt ger stöd för att personer med njursvikt ska kunna bevara integritet och värdighet samt genomföra en god egenvård. Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom njurmedicinsk vård eller andra vårdmiljöer där personer med njursvikt vårdas.

Kursen är indelad i tre teman:
Tema 1: Medicinsk vård och omvårdnad vid olika behandlingsformer av njursvikt
Tema 2: Nutrition och ätproblem samt långvarig smärta vid njursjukdomar och njursvikt
Tema 3: Patientens lärande och livsstilsändringar vid njursjukdomar och njursvikt

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom njurmedicinsk vård eller andra vårdmiljöer där personer med njursvikt vårdas.

Kursinnehåll
- Njurarnas och urinvägarnas fysiologi och patofysiologi
- Njurfunktionsundersökningar
- Metabola- och vätskebalansrubbningar vid njursvikt
- Kalciummetabolism
- Akut och kronisk njursvikt
- Glomerulonefriter och systemsjukdomar
- Tubulointerstitiella sjukdomar
- Diabetesnefropati
- Hypertoni och njurartärstenos
- Dialysbehandling
- Behandlingsformer vid avancerad/terminal njursvikt såsom farmakologisk- och dialysbehandling eller
  annan extra korporeal behandling samt njurtransplantation
- Medicinsk teknisk säkerhet vid dialysbehandling och principer för vattenrening
- Personcentrerad omvårdnad och förhållningssätt
- Kost och nutrition, ätproblem
- Smärtproblematik och smärtlindring
- Integritet och värdighet
- Patientens lärande och livsstilsändringar
- Symtomlindring av avancerad njursvikt/terminal
- Hygienaspekter vid peritoneal- och hemodialysbehandling eller annan extra korporeal behandling
- Personcentrerat förhållningssätt till patientens livssituation vid kronisk njursvikt
- Empowerment vid avancerad/terminal njursvikt
- Existentiella frågor och krisreaktioner i samband med akut- och kronisk njursvikt
- Palliativ omvårdnad vid terminal njursvikt

Kursupplägg
Kursen inleds med två introduktionsdagar vid Sophiahemmet Högskola den 13 och 14 mars 2017 med föreläsningar och fallscenarier. Den första delen av kursen avslutas den 22 maj med examination och seminarium. Del 2 startar i september 18 och 19 med två föreläsningsdagar med föreläsningar och fallscenarier och avslutas med en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola 27 november. Föreläsningar vid introduktionsdagarna genomförs live. Övriga föreläsningar kan ses både i nutid och senare genom att de är streamade och finns i den virtuella utbildningsmiljön. Utbildningen är huvudsakligen nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online (SEO). Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum, då utbildningsmaterialet finns i SEO i sessioner och miljön är mycket lättnavigerad. Kursen är upplagd med föreläsningar, inläsningsmaterial, fallscenarier och studieuppgifter. Lärartillgängligheten är hög och svarstiden maximalt 24 timmar på vardagar.

Behörighet
Legitimerad sjuksköterska

Kursperiod

Ingen kursstart hösten 2017

Information
 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut