"> Sophiahemmet Högskola - Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng vid Sophiahemmet Högskola
SHH LOGO
SHH LOGO

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Sophiahemmet Högskola utbildar sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i framtidens hälso- och sjukvård, såväl nationellt som internationellt. I utbildningen söker du din kunskap, individuellt eller i grupp, utifån aktuella problemställningar och patientfall. Föreläsningar och seminarier utgör ett stöd i lärandeprocessen. Huvudämnet i sjuksköterskeprogrammet är omvårdnadsvetenskap. Medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap ingår också som viktiga delar i utbildningen.

Broschyr om programmet med start höstterminen 2010

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Högskoleverkets utvärdering av programmet (utdrag i pdf-format)

Behörighetskrav och urvalsregler 
Du som vill studera till sjuksköterska vid Sophiahemmet Högskola skall uppfylla krav på grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier: Ma B, Sh A, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A). Läs mer om behörighet på www.studera.nu under Sök utbildning, Kommer jag in? och på www.vhs.se under Antagning, Tillträdesregler. Tidigare högskolestudier krävs ej.

Anmälan
Anmäl dig på www.studera.nu
Webbanmälan öppnar 15 mars för ansökan till hösttermin och sista dag för anmälan är 16 april.
Webbanmälan för ansökan till vårterminen öppnar 15 september och sista dag för anmälan är 16 oktober.


Studievägledare
studievagledning@shh.se

Byte av studieort
Du som redan studerar till sjuksköterska vid annan högskola/annat universitet och önskar byta till Sophiahemmet Högskola i mån av vakanta platser ska fylla i blanketten Vakant plats vid Sophiahemmet Högskola. Blanketten och bifogade dokument ska vara Sophiahemmet Högskola tillhanda senast 15 maj respektive 15 november terminen innan den termin du önskar börja vid Sophiahemmet Högskola. Ytterligare information finns på blanketten. 

Det här är sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola

Programmet omfattar tre års heltidsstudier motsvarande 180 högskolepoäng (hp) och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Det övergripande syftet är att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård, såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Programmet har ett stort antal sökande och bland de högsta antagningspoängen i landet.

Utbildningen till sjuksköterska är en akademisk yrkesutbildning med såväl en akademisk som en yrkesinriktad dimension och teoretiska studier och klinisk utbildning utgör likstora delar. I den akademiska dimensionen byggs ett vetenskapligt tänkande upp så att teoretisk förståelse och förmåga till praktisk tillämpning av omvårdnadsämnet växer fram. I den yrkesinriktade dimensionen flyttas fokus under utbildningens gång från generella till alltmer specifika och professionella aspekter av omvårdnadsarbetet. Syftet är att studenten ska förbereda sig för den framtida yrkesutövningen genom att tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter samt utveckla sin förmåga att delta i och tillägna sig resultaten av forskning och utvecklingsarbete.

Omvårdnadsvetenskap är sjuksköterskeprogrammets huvudämne och omfattar totalt 90 högskolepoäng inklusive ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Men för att kunna bedriva professionell omvårdnad krävs goda kunskaper i såväl huvudområdet som i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kunskapsområden. Därför ingår medicinsk vetenskap (45 hp) och samhälls- och beteendevetenskap (30 hp) som viktiga delar av utbildningen. De resterande 15 högskolepoängen utgörs av teoretiska kurser som valfritt kan förläggas inom omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap eller samhälls- och beteendevetenskap. Härigenom ges studenten möjlighet att själv vara med och påverka utformningen av sin utbildning utifrån sin egen individuella intresseprofil. De valbara kurserna är nätbaserade och ges via högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online.

De pedagogiska metoderna bygger på ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudpersonen och själv individuellt eller i grupp söker sin kunskap utifrån aktuella problemställningar och patientfall. Översiktsföreläsningar och grupparbete utgör ett viktigt stöd i lärandeprocessen. Klinisk utbildning sker mot väldefinierade mål och genomförs inom ett brett spektrum av discipliner, t.ex. akutsjukvård, medicinsk, kirurgisk, psykiatrisk och geriatrisk vård, öppenvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Även här finns en valbarhet som ger utrymme för en viss profilering. Den kliniska utbildningen inom somatisk vård är främst förlagd till Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus. Under utbildningen finns möjligheter till internationellt studentutbyte inom Europa, Afrika och Kina.

Första studieåret, ”Människans livsvillkor” (60 hp), inleds med en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Redan här börjar förberedelserna för den kommande yrkesrollen, genom att grunden till ett allmänt omvårdnadskunnande läggs. Omvårdnadskunskaperna byggs sedan på under året med specifik omvårdnad vid vissa sjukdomstillstånd. Grundläggande studier inom medicinsk vetenskap med anatomi, fysiologi och sjukdomslära, samhälls- och beteendevetenskap samt vetenskapsteori och forskningsmetodik ingår också liksom fältstudier i mödra- och barnavård samt kommunal hälso- och sjukvård. Den egentliga kliniska utbildningen inleds under den andra terminen med kommunal hälso- och sjukvård.

Andra studieåret, ”Vård vid ohälsotillstånd” (60 hp), inleds med teoretisk utbildning i specifik omvårdnad relaterad till olika sjukdomstillstånd. Den kliniska utbildningen är förlagd inom somatisk vård, primär- och psykiatrisk vård samt akutsjukvård, där studenten möter människor med svåra smärttillstånd och komplicerad sjukdomsbild. Genom reflektion, träning i kommunikation och bemötande av patienter och deras närstående läggs grunden till ett professionellt förhållningssätt. Studieåret avslutas med en valbar teoretisk kurs (7,5 hp) som ger studenten möjlighet till profilering utifrån intresseinriktning.

Tredje studieåret, ”Profession och vetenskap” (60 hp), ingår en teoretisk arbetsledarutbildning som ska leda till att en yrkesmässig och professionell kompetens utvecklas. Under studieåret färdigställs examensarbetet i omvårdnadsvetenskap om 15 högskolepoäng. Studenten fördjupar sin förmåga till problemlösning och följer den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom utbildningens olika områden samt utvecklar sina kliniska färdigheter genom att tillämpa evidensbaserad omvårdnad. Genom att även detta studieår innehåller en valbar teoretisk kurs (7,5 hp) ges möjlighet till ytterligare fördjupning inom ett specifikt intresseområde. Även vissa delar av den kliniska utbildningen under läsåret är valbar. Studenten erbjuds också möjlighet till studier utomlands, till exempel någonstans i Europa, Kina eller Tanzania.


Skriv ut  Skriv ut