Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård, 60 hp
Utskrivet: 2018-10-19 18:16:43
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=112&sida=695
Kurskontakt:

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)
Telefon: 08-406 28 73

Caroline Löfvenmark, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
Telefon: 08-406 29 15


Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård, 60 hp
 

HALVFART

UPPDRAGSUTBILDNING
Program och programkurser ges också som reguljär utbildning.

Anmäl dig till hela programmet eller enstaka kurs!

Utbildningsbeskrivning
Framtidens hjärtsjukvård behöver specialistutbildade hjärtsjuksköterskor för en trygg och säker vård. I detta program inhämtar Du specialistkunskaper utifrån ett personcentrerat förhållningssätt inom området hjärtsjukvård.
Utbildningen ger kompetens att bedriva avancerad vård och omvårdnad baserad på evidens och bästa praxis inom hela vårdkedjan. Innehållet i utbildningen genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt där patienten ses som en unik individ med individuella behov. Hjärtsjuksköterskans ansvarsområde innefattar att bevara patientens och närståendes integritet och värdighet samtidigt som trygg och säker medicinsk vård och omvårdnad planeras, genomförs och utvärderas i teamarbete och nära samverkan med andra professioner

Kurser studieår 1
- Metabola syndromet 7,5 hp (Läs om kursen)
- Ischemisk hjärtsjukdom 7,5 hp (Läs om kursen)
- Arytmi 7,5 hp (Läs om kursen)
- Hjärtsvikt 7,5 hp (Läs om kursen)

Kurser studieår 2
- Forskningsmetodik 7,5 hp
- Självständigt arbete 15 hp
- Hjärtsjukdom som leder till kirurgisk intervention 7,5 hp

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudperson och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större ansvar läggs på studenten. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.
För att garantera hög kvalitet, forskningsanknytning och klinisk relevans ges undervisningen av högskolans lärarteam med specialkompetens inom hjärtsjukvård samt externa kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor och aktiva forskare.
Programmet är upplagt så att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i den virtuella utbildningsmiljön Sophia Education Online (SEO). I denna miljö genomförs även digitalt överförda föreläsningar, seminarier och dialog mellan lärare och studenter. Under campusdagarna, två-fem dagar var 10:e vecka genomförs föreläsningar. Inom vissa kurser kommer det även finnas kliniska scenarioövningar och examinationer. Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL) kommer att genomföras som fältstudier, ca tre dagar i varje kurs. För studenter bosatta inom Stockholms län ordnar högskolan platser, för studenter utanför Stockholms län kan fälstudierna genomföras på hemorten efter överenskommelse med ansvarig lärare.

Progression och professionell utveckling
Kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning.

Examination
Teoretiska och kliniska examinationer utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs.

Betygsskala
Som kursbetyg tillämpas en tvågradig betygsskala med betygsgraderna G (godkänd) och U (underkänd).

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i
omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska